meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΕΠΑ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό χωρίς το παράβολο των 46 ευρώ

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 
Ποιες αλλαγές προωθούν τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας προκειμένου να διορθώσουν τις δυσλειτουργίες του συστήματος και να βελτιώσουν τη ζωή των ΑμεΑ - Τι εισηγείται η «ομάδα εργασίας» που έχει συσταθεί. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό χωρίς το παράβολο των 46 ευρώ

του ΘΟΔΩΡΗ ΒΓΕΝΗ
 t.vgenis@gmail.com

Άμεσα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αρθούν οι αδικίες των προηγούμενων ετών και να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας σε επίπεδο αντιπροεδρίας, στην οποία συμμετέχουν στελέχη τόσο από το υπουργείο Υγείας  όσο και από το υπουργείο Εργασίας, με στόχο την αναθεώρηση όλου του πλαισίου της λειτουργίας των ΚΕΠΑ και τη διευκόλυνση των Ατόμων με Αναπηρία. Οι προτάσεις της «ομάδας εργασίας» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,  ουσιαστική κατάργηση του παραβόλου των 46 ευρώ που καταβάλλουν μέχρι και σήμερα τα ΑμεΑ, ηλεκτρονική υποβολή από τον θεράποντα ιατρό του ιατρικού φακέλου του εξεταζομένου, ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού  αναπηρίας μέσω κλειδαρίθμου που θα δίνεται με την αίτηση, αλλά και διεύρυνση της λίστας των νόσημάτων που λαμβάνουν επ΄ αόριστο πιστοποίηση αναπηρίας.

Πλήρης ψηφιοποίηση

Μεγάλο στοίχημα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είναι η μετάβαση των ΚΕΠΑ στη νέα εποχή και η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών.Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Εργασίας προωθεί την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του εξεταζομένου από τον θεράποντα ιατρό μέσω του συστήματος πιστοποίησής του για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Η  ηλεκτρονική αίτηση θα έχει κριτήρια αποδοχής ή όχι, ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά ο πρώτος διοικητικός έλεγχος της αίτησης.Παράλληλα με την αποδοχή της αίτησης θα δίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα αριθμός πρωτοκόλλου και ειδικός κλειδάριθμος για την παραλαβή του  πιστοποιητικού ηλεκτρονικά από το πόρταλ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Για την ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού, μετά την εξέταση, θα απαιτούνται πέντε κλειδιά πιστοποίησης: οι κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο ΚΕΠΑ και ο κλειδάριθμος που θα αναγράφεται στο αποδεικτικό της αίτησης.Τέλος, η αίτηση θα εμφανίζει αυτόματα και το όποιο προηγούμενο ποσοστό αναπηρίας που είχε λάβει το άτομο από τα ΚΕΠΑ και εισήγηση του θεράποντος  ιατρού για αλλαγή του ή μη.

Η Εθνική Κάρτα

ΕΝΑ ΑΛΛΟ σημαντικό μέτρο που μελετάται είναι και η έκδοση της Εθνικής Κάρτας Αναπηρίας από τον ΕΦΚΑ, την οποία θα κατέχουν οι πολίτες που πιστοποιούνται από τα ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Η κάρτα θα είναι πλαστική με αριθμητικά στοιχεία ταυτοποίησης της νόσου, το ποσοστό αναπηρίας και βασικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας και ίσως φωτογραφία. Οι
πολίτες που θα λαμβάνουν ποσοστό αναπηρίας που τους αποδίδει την Εθνική Κάρτα Αναπηρίας αυτόματα θα εξασφαλίζουν για όσο διάστημα διαρκεί η πιστοποίηση της αναπηρίας όλες τις προβλεπόμενες παροχές (δωρεάν μετακινήσεις, ειδικά τιμολόγια, φοροαπαλλαγές κ.λπ.).


 Οι πέντε προτάσεις

1. Άμεση κατάργηση του παραβόλου για όλους τους πολίτες και διατήρησή του μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία έως την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ (κόστος περίπου 3,2 εκατ. ευρώ το έτος).
2. Αλλαγή όλων των διαδικασιών υποβολής αίτησης, εξέτασης-πιστοποίησης και παραλαβής του πιστοποιητικού.
3. Έκδοση από τα ΚΕΠΑ ή τον ΕΦΚΑ της Εθνικής Κάρτας Αναπηρίας. Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας, ανάλογα με την αναπηρία και τον βαθμό αυτής, που χρησιμεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και  χορηγείται έπειτα από πιστοποίηση από τις αρμόδιες επιτροπές. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται η διαβάθμιση της τυφλότητας ή ο βαθμός όρασης του πάσχοντος και το ποσοστό αναπηρίας που  αντιστοιχεί στον αντίστοιχο βαθμό.
4. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία στο ΕΦΚΑ, που θα παρέχει  αξιόπιστα τις αναγκαίες πληροφορίες μόνο για το ποσοστό αναπηρίας και τα αντίστοιχα δικαιώματα σε όλες τις δημόσιες Αρχές, χωρίς να κυκλοφορούν «ελεύθερα» ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.
5. Αναθεώρηση της λίστας των νοσημάτων που είναι αντικειμενικά μη ιάσιμα και μη βελτιούμενα, αφού μόλις 43 νοσήματα λαμβάνουν επ΄ αόριστον  πιστοποίηση.


Το Εθνικό Μητρώο

Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Αναπηρίας ως υπηρεσία του ΕΦΚΑ θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Αναπηρίας, που θα αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη βάση δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση της αναπηρίας και της λειτουργικότητας κάθε Ατόμου με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις των ΚΕΠΑ, στην έκδοση της Εθνικής Κάρτας Αναπηρίας, αλλά και στην αποφυγή της ταλαιπωρίας των Ατόμων με Αναπηρίες μέσα από πολλαπλές, χρονοβόρες, πολύπλοκες διαδικασίες για την αξιολόγησή τους μέσω του ανασχεδιασμού των διαδικασιών, της απλοποίησής τους και της αναβάθμισης της ταχύτητας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητάς τους.

Ζήτημα αξιοπιστίας της διαδικασίας

Τα προβλήματα στην καθημερινότητα των ΑμεΑ είναι πολλά, χρόνια και δισεπίλυτα. Χαρακτηριστική είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την ίδια τη διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Ωστόσο, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, σημαντικά ζητήματα προκύπτουν και για την αξιοπιστία αυτών των πιστοποιητικών, αφού πάρα πολλές φορές στις δευτεροβάθμιες επιτροπές οι κρίσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών αλλάζουν δραστικά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 1/6 των πολιτών προσφεύγει στις δευτεροβάθμιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και από αυτούς περίπου το1/3 δικαιώνεται Το 2015 ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης, με τον Νόμο 4331/2015, έκανε τις πρώτες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΚΕΠΑ, καθώς και των διαδικασιών χορήγησης προνοιακών επιδομάτων στα Άτομα με Αναπηρίες. Ωστόσο, τα περισσότερα μέτρα του νόμου δεν εφαρμόστηκαν πλήρως, με κυριότερο εκείνο για την μη καταβολή του παραβόλου από τα ΑμεΑ και τους άπορους ή ανασφάλιστους πολίτες, λόγω των γραφειοκρατικών προβλημάτων που προέκυψαν στις υπηρεσίες πρόνοιας.

Πηγή: Εφημερίδα "ΕΠΕΝΔΥΣΗ" 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου