meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»: ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η συγκρότηση της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος. Ιδρύθηκε το 1997 με το Ν. 2477/1977 και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1998. Το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας του ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3094/2003.

Αποστολή της Αρχής είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσιών υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Με το άρθρο 18 του Ν. 3284/2004 θεσπίσθηκε ο Συνήγορος της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ήδη λειτουργούσα συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη διοικητική Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Κατά την άσκηση των σχετικών με τα δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος της Υγείας εισηγείται προς το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη των φαινομένων κακοδιοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και των σχέσεων τους με τον πολίτη.

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παραπέμπει στον Συνήγορο της Υγείας αναφορές πολιτών που στρέφονται κατά των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου αυτός να διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ενταχθεί στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας του Συνηγόρου του Πολίτη. Η άσκηση των καθηκόντων του έχει ανατεθεί στον Βοηθό Συνήγορο του Κύκλου.

Ο διαμεσολαβητικός του ρόλος του ενεργοποιείται με την υποβολή αναφοράς από τους έχοντες έννομο συμφέρον πολίτες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην συνδιαλλαγή τους με φορείς του δημόσιου συστήματος υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιληφθεί η Αρχή της υποβαλλόμενης αναφοράς είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ήδη απευθυνθεί στην εμπλεκόμενη υπηρεσία υγείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί αυτοψίες και να διεξάγει αυτεπάγγελτες έρευνες, Αυτή η δυνατότητα αξιοποιείται ιδιαίτερα όταν από το ειδικό ζήτημα μιας αναφοράς προκύπτουν συστημικά προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την δεοντολογία ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος όσο και τα ζητήματα αποδόσεως παροχών υγείας.
Από το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών, ο Συνήγορος της Υγείας παρεμβαίνει ιδίως όταν η υπόθεση αφορά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, του Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τις Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία, ψυχιατρεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία κλπ), τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους (ιατρικούς, οδοντιατρικούς, φαρμακευτικούς κλπ).

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ο Συνήγορος του Πολίτη γενικά, δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί. Αυτές είναι οι εξής:

·     αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, πράξη ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης και δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς αυτήν
·         σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών
·    σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει ή δημιουργήσει δικαιώματα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή αν τα δικαιώματα αυτά έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του περιβάλλοντος
·        θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών
·         ζητήματα που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων
·         θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα ορισμένων αρχών (π.χ. των δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΥΠ) ή άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (π.χ. του ΑΣΕΠ)
·         θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια
·         υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια
·         τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
·         οι πράξεις υπουργών και υφυπουργών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας
·        οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Η Αρχή δέχεται κατ’ έτος περί τις 13.000 αναφορές. Από αυτές πάνω από 3.200 εμπίπτουν τις αρμοδιότητες του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας εκ των οποίων πάνω από 800 αφορούν θέματα υγείας όπως ζητήματα ασφάλισης ασθένειας, δικαιωμάτων ασθενών, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών ΕΣΥ, επαγγελματιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλύπτει ένα φάσμα υποθέσεων οι οποίες, ενδεικτικά, αφορούν:

  • τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας λόγω της αναγκαιότητας να τηρούνται πολλές διοικητικές διαδικασίες για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, για την έναρξη ειδικότητας ή για την τοποθέτηση σε θέσεις των φορέων υγείας (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.). Ο Συνήγορος της Υγείας έχει γίνει επανειλημμένα δέκτης αναφορών σχετικά με την διαδικασία κρίσεων και αξιολογήσεων των γιατρών του ΕΣΥ  καθώς και τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.


  •  την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο την πληρότητα του δικτύου των φορέων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Σχετικά προβλήματα που έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη υπόψη της Αρχής είναι η υποστελέχωση και η έλλειψη υποδομών με αποτέλεσμα  την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τη μη πλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλούς περίθαλψης, όπως π.χ. για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, την πλημμελή τήρηση κανόνων καθαριότητας, απολύμανσης και αντισηψίας, έως την αναστολή λειτουργίας ολόκληρων τμημάτων νοσοκομείων[1].


  • το σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών – χρηστών υπηρεσιών υγείας σε κάθε βαθμό περίθαλψης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας). Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει δεχτεί αναφορές σχετικά με την πλημμελή ή ακόμα και την απουσία ενημέρωσης σχετικά με την διάγνωση, τη θεραπεία ή το κόστος αυτής καθώς και την λήψη, κατόπιν ενημέρωσης, συναίνεσης εκ μέρους του ασθενούς. Όσον αφορά τους ιδιώτες ιατρούς και οδοντιάτρους, ο Συνήγορος της Υγείας έχει δεχτεί διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με την καθυστέρηση διερεύνησης καταγγελιών τους από τους οικείους συλλόγους καθώς και την έλλειψη αιτιολογίας των σχετικών αποφάσεων τους. Επίσης, έχει δεχτεί αναφορές σχετικά με την πρόσβαση του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο σε κάθε στάδιο παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας. 


  • την χορήγηση παροχών ασθενείας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους προνοιακούς φορείς, όπως απόδοση δαπανών, ενημέρωση ασφαλισμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προθεσμίες, δικαιολογητικά κλπ. Επίσης, ο Συνήγορος της Υγείας έχει επιληφθεί υποθέσεων που αφορούν την έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών οργανισμών κατόπιν γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών, οι οποίες ωστόσο δεν φέρουν την απαιτούμενη αιτιολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου