meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ


Η επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών δικαίως σε μεγάλο βαθμό (λόγω του πολύμηνου και μεγαλειώδους αγώνα τους) κάλυψε σε επίπεδο κοινής γνώμης τον πρόσφατο «νόμο Κατρούγκαλου». Όμως, ο νόμος για τον «Εκδημοκρατισμό των σχέσεων Κράτους και Κοινωνίας», μέσα από 49 άρθρα προκαλεί σωρεία αλλαγών τόσο προς όφελος πολλών ακόμη εργαζομένων οι οποίοι «σπρώχτηκαν» στην ανεργία με τις μνημονιακές πολιτικές, όσο και σε κρίσιμους για το Δημόσιο τομείς. Η «Εποχή» συγκέντρωσε και παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του «νόμου Κατρούγκαλου».

«Όχι» στην πολιτική επιστράτευση απεργών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου, εφεξής σε καμία περίπτωση δεν θα επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιοσδήποτε άλλης μορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας ή ανάλογης μορφή κινητοποιήσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, πριν ή μετά την κήρυξή τους.

Ποιοι επανέρχονται στις θέσεις τους.

Με βάση το άρθρο 17 του νόμου για την επαναφορά προσωπικού ισχύουν τα εξής:

1. Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν ανήκουν στο προσωπικό της -επόμενης- παραγράφου 2, παρατείνεται μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα στον οποίο μετατάσσονται, μεταφέρονται ή τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

2. Υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.

3. Ειδικά το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν με το ν. 4172/2013 και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα, όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών πινάκων, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανασυστήνονται, εφόσον υποβάλει αίτηση. Η πράξη κατάταξης των υπαλλήλων αυτών κοινοποιείται στην υπηρεσία στην οποία είχαν τοποθετηθεί, για να λάβει γνώση.

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του νέου νόμου, ότι επιθυμούν να μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.

5. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους φορείς, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν. 4172/2013.

Ποιοι κλάδοι «αναβιώνουν».
Σύμφωνα με το άρθρο 18 επανασυστήνονται -και άρα επαναπροσλαμβάνονται οι εξής καταργηθέντες από το νόμο 4172/2013 κλάδοι και ειδικότητες: α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι ειδικότητες και κλάδοι διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, γ) η ειδικότητα των Σχολικών Φυλάκων, δ) οι θέσεις και οι κλάδοι του προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ. Ακόμα, στο άρθρο 19 προβλέπεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Παράταση συμβάσεων.

Φορείς ΟΤΑ που υλοποιούν Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» συνεχίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 35, να παρέχουν τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», έως την ένταξη των Πράξεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στα Κέντρα αυτά παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που καταρτίστηκαν ή ανανεώθηκαν άπαξ εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2014 - 15 και αφορούσαν στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία δημοτικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, θεωρούνται νόμιμες και παρατείνονται αυτοδικαίως έως τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, στις 31.7.2015, εφόσον για την ανανέωσή τους, γνωμοδότησε θετικά η αρμόδια Επιτροπή (άρθρου 28, ν. 2190/1994).

Νάσος Χατζητσάκος.

Πηγή: Εφημερίδα «Η εποχή»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου