meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

21 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 206136/οικ. 6.1473/14-03-2012 Πρόσκλησης (Πρόσκλησης 49) για τη «Δημιουργία ή/και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στα πλαίσια του Θεματικού Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
 
Ο Δικαιούχος Κοινωνικός Εταίρος Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
και ο Συμπράττων Φορέας Δήμος Ιλίου
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΙΛΙΟΝ - ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Οι έμμεσα ωφελούμενοι της Πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, με εξαίρεση τις Ειδικότητες των Γιατρών, των Φαρμακοποιών, οι οποίες δεν εγγράφονται στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, από τους οποίους θα ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος και ότι δεν έχει κάνει Έναρξη Επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Να είναι νέοι/ες ηλικίας από 18 έως 30 ετών. (Για παραπάνω κριτήριο, το όριο ηλικίας υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη σχετική διαδικασία. Δηλαδή κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος να μην έχει υπερβεί το 30 έτος της ηλικίας του.)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη και τα έντυπα των αιτήσεων α): στα γραφεία του Δικαιούχου Φορέα στη διεύθυνση Νεμέας 13 και Ψαρρού 1, 13122, Ίλιον Αττικής, β): στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.edra-coop.gr, γ): στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου και δ): στον ΟΑΕΔ Ιλίου.
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται νασυμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου φορέα στη διεύθυνση: Νεμέας 13 και Ψαρρού 1. 13122, Ίλιον Αττικής, απευθύνοντάς την προς Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» - Κέντρο Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Καινοτομίας, υπόψη κ. Οικονόμου Αλέξανδρου (τηλ. Επικοινωνίας: 6947758333) για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας.  
 
Ώρες συναλλαγής κοινού 10:00 - 13:00
 
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 1/07/2013 και ώρα 13:00 μ.μ. Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση, με οποιοδήποτε μέσο, της εν λόγω ανακοίνωσης/πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα διαρκέσει 12 ημέρες, με εναρκτήρια ημερομηνία την 20η Ιουνίου 2013.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου