meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ-ΕΡΓΑΞΙΑ2012


Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» η οποία αποτελείται από πέντε φορείς, με Συντονιστή φορέα το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (Ι.Π.Α.Π.) «Η Θεοτόκος» και εταίρους το Δήμο Ιλίου, το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, την Asset Τεχνολογική και το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών «IN.EM.Υ.». 

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων - ατόμων με αναπηρία με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας / απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και με την Ίδρυση Νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

Η παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου, θα εστιαστεί στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο δευτερογενής τομέας (μεταποίηση κηπευτικών προϊόντων και η παραγωγή χειροτεχνικών προϊόντων) και ο τριτογενής τομέας (και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών catering, ο καθαρισμός κτιρίων και εξωτερικών χώρων, η κοπή κλαδιών και παροχή υπηρεσιών κηποτεχνίας και τέλος η συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού). Η εστίαση στους τομείς αυτούς αφενός θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσει τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις βιώσιμες. 

Για να μπορεί ένας ωφελούμενος να συμμετάσχει στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού θα πρέπει να ανήκει στην Ομάδα Στόχο, να είναι δηλαδή Άτομο με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα Άτομο με νοητική υστέρηση. 

Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία». 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Υποχρεωτικά 
1. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής 
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και οι δύο όψεις) 
3. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ 
4. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 
5. Αντίγραφο Εγγράφου Πιστοποίησης της Αναπηρίας 


Προαιρετικά 

6. Φωτογραφία 
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών 
8. Φωτοτυπία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 
9. Βιογραφικό σημείωμα 

Στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης έχει σχεδιαστεί η σύσταση των παρακάτω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: 

· Μία (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την παραγωγή και μεταποίηση κηπευτικών προϊόντων αξιοποιώντας το θερμοκήπιο της Θεοτόκου. 
· Μία (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών catering αξιοποιώντας την υποδομή της Θεοτόκου. 
· Δύο (2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων. Η δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων θα βασισθεί στο πετυχημένο παράδειγμα της σύστασης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» στον 5ο Τομέα Ψυχικής Υγείας που υποστηρίχθηκε εκτός των άλλων συντελεστών και από την επιστημονική ομάδα του Εταίρου ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ. Οι δύο δήμοι που συμμετέχουν στη σύμπραξη θα στηρίξουν ενεργά τη δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και θα υποστηρίξουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων. 
· Δύο (2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις πρασίνου, κοπής κλαδιών και παροχής υπηρεσιών κηποτεχνίας. Οι δύο δήμοι που συμμετέχουν στη σύμπραξη θα στηρίξουν ενεργά τη δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και θα υποστηρίξουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων. 
· Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την δημιουργία και προώθηση χειροτεχνικών προϊόντων. 
· Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με δραστηριότητα την συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού που μπορεί να ανακυκλωθεί. Οι δήμοι θα στηρίξουν την προσπάθεια με την τοποθέτηση κάδων σε φυλασσόμενα σημεία συλλογής. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Νέστορος 101 2ος όροφος 
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 – 11:00 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.ΣΟΛΙΑΣ τηλ 2132020016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου