meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

250 ΝΕΕΣ ΠΕΝΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ


250 ΠΕΝΤΆΜΗΝΕΣ ΝΈΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟΝ Δυτικό Τομέα Αθηνών, αιτήσεις 1-12 Οκτώβρη 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 110. 902/1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Αττικής & Νήσων»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 36 του Ν.4024./2011 (ΦΕΚ 226/ Α΄/27-10-2011).
4. Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 37 αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 ΑΔΑ (ΒΑΠ7Λ-Ν) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.20159/οικ.6.4755/30-08-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΔΡΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ" με κωδικό MIS 383604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Για να δείτε τον Πίνακα-Ανακοίνωση πατήστε εδώ
Για να δείτε τις Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση
Δήλου 14, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι, απευθύνοντάς την στον φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΔΡΑ» (για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) υπόψιν κ. Θεοδωρακόπουλου Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 210 5913826). 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από  Δευτέρα 1/10/2012 έως και την Παρασκευή  12/10/2012 από τις 9.00 έως 13.30.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1.               1. ΓΕΝΙΚΑ:
·                                 Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
·                                 Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
·                                 Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
1.               2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
·                                 Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
·                                 Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
1.               3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για τα κριτήρια «Κατάσταση ανέργου»«Οικογενειακή κατάσταση»«Οικογενειακό εισόδημα»«Κατάσταση Υγείας», «Εντοπιότητα»: Προσκομίζετε τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης.

Δείτε αναλυτικότερα πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα στο
πατώντας στο «Κοινωφελής Εργασία Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου