meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 4ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) νέων θέσεων
εργασίας
Η Ε.Σ.Α.με.Α. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης
«Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για την αναπηρία – Α.Π.7, Α.Π.8, Α.Π.9»,
το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της
προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013»: κατηγορία πράξης «Λοιποί Φορείς
Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πλήρωση τεσσάρων (4) νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου, διάρκειας το αργότερο μέχρι 30/06/2014:
Θέση 1η: Λογιστής στον Τομέα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τη
λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης: «Προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευσης για την αναπηρία Α.Π.7, Α.Π.8, Α.Π.9» της Ε.Σ.Α.με.Α»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ
Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης του έργου-προγράμματος του φορέα, με
βάση τις προδιαγραφές του οδηγού διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ και τους κανόνες
επιλεξιμότητας, κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών, τη σύνταξη
μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών (ΜΔΔΔ) και εξαμηνιαίων δελτίων
παρακολούθησης προόδου πράξης (ΔΠΠΠ).
Υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας και αμοιβών τρίτων, υπολογισμός και
απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού και συνεργατών, σύνταξη και
υποβολή Α.Π.Δ., σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων,
τραπεζικές εργασίες, συμφωνίες, παρακολούθηση προμηθευτών, έλεγχος,
λογιστικοποίηση και καταχώρηση δαπανών και εσόδων, εγγραφές έναρξης και
τέλους χρήσης, διαχειριστική παρακολούθηση της Οικονομικής Πορείας του
έργου ως προς τον Προϋπολογισμό του, τα έσοδα και τις δαπάνες ανά υποέργο,
δράση και κωδικό ΟΠΣ.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης.
• Κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτέχνη Γ΄ Τάξης.
• Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, μετά το πέρας των σπουδών,
σε μηχανογραφημένο λογιστήριο Εταιριών ή/ και Οργανισμών.
• Πολύ καλή γνώση και εμπειρία εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής
νομοθεσίας, ΚΒΣ, ΕΓΛΣ.
• Γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Άριστος χειρισμός λογισμικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένου,
λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Windows.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ
• Προϋπηρεσία στον ελεγκτικό χώρο σαν εξωτερικός ή εσωτερικός ελεγκτής.
• Άριστη Γνώση των προγραμμάτων EUROFASMA & MANPOWER σε MS-DOS.
• Γνώση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.
Θέσεις 2η - 4η Υπάλληλος Γραφείου στον Τομέα Εκπόνησης Πολιτικής και
Εφαρμογών Προγραμμάτων για τη διοικητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δράσεων της Πράξης: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία
Α.Π.7, Α.Π.8, Α.Π.9» της Ε.Σ.Α.με.Α»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ
Διοικητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου-προγράμματος του
φορέα (συνεργασία με συντονιστές, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, εφαρμογή
εργαλείων εσωτερικής αξιολόγησης, τήρηση φακέλου προγράμματος).
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών
• Γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άριστος χειρισμός λογισμικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένου,
λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Windows.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ
• Μεταπτυχιακός τίτλος στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών
• Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, μετά το πέρας των σπουδών,
σε διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους/ ες για
τις θέσεις 1η έως και 4η
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου/ ων.
3. Αντίγραφο πτυχίου/ ων Αγγλικής γλώσσας
4. Πιστοποίηση για Η/Υ
5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
6. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο για την υποστήριξη της
αίτησης τους.
Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά,
σε κλειστούς φακέλους, με απαραίτητη αναφορά στην προτιμώμενη θέση
εργασίας, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι
και τις 18/06/2012 και ώρα 12:00μ., στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.με.Α
ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη,
2ος Όροφος,
Υπʼ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου
Για την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου