meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΑΕΘΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΥΓΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
με επιφύλαξη δικαιωμάτων
 
Tης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΕΘΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου αριθμ. 21 & Εφύρας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, Ευάγγελο Αυγουλά.
 
Π Ρ Ο Σ
Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αριθμ. 21, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του, Μιχαήλ Κατρίνη.
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αριθμ. 17, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό αυτού.
______________________________________
Όπως καλώς γνωρίζετε, τον Νοέμβριο του 2005 ιδρύθηκε το Κέντρο μας, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση και επίτευξη ιδρυτικών σκοπών και δραστηριοτήτων του Οργανισμού Σας, και συγκεκριμένα την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και την πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κ.λπ.). Έκτοτε δε έχουν συναφθεί μεταξύ ημών διαδοχικά προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις και αφορούν το πλαίσιο υλοποίησης (δικαιώματα, υποχρεώσεις, διάρκεια, προϋπολογισμός χρηματοδότησης κ.λπ.) του αναληφθέντος από το Κέντρο μας προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης της χρήσης ουσιών, με πλέον πρόσφατη και ισχύουσα την από 15.10.2012 προγραμματική μεταξύ ημών σύμβαση.
 
Ομοίως δε, γνωρίζετε ότι : ι) για την ετήσια κάλυψη των λειτουργικών εξόδων μας (όπως και των εξόδων όλων των υφιστάμενων Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων), το Υπουργείο Υγείας εγγράφει κατ’ έτος σε ξεχωριστό ειδικό κωδικό στον ετήσιο προϋπολογισμό του την οικεία χρηματοδότησή σας, ιι) εσείς λαμβάνετε από το Υπουργείο Υγείας την εν λόγω χρηματοδότηση – η οποία σας χορηγείται πέραν του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού Σας, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των συνολικών ετήσιων λειτουργικών εξόδων μας, και ιιι) εν συνεχεία, και σύμφωνα με τον νόμο και δυνάμει Προγραμματικών Συμβάσεων για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης που έχετε συνάψει με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α., έχετε αναλάβει την υποχρέωση και οφείλετε να καταβάλετε προσηκόντως και εμπροθέσμως την εν λόγω κατ’ έτος χρηματοδότηση στο Κέντρο μας.
 
Περαιτέρω, γνωρίζετε πολύ καλώς ότι δυνάμει των άνω μεταξύ ημών συναφθεισών προγραμματικών συμβάσεων, αρχικά υπολογίσθηκε και συμφωνήθηκε για κάθε έτος χωριστά το ύψος του συνολικού - ετήσιου - κόστους λειτουργίας του Κέντρου μας, και επί τη βάση αυτή συμφωνήθηκε και καθορίσθηκε με απόλυτη ακρίβεια το ποσό που έχετε αναλάβει την υποχρέωση να μας καταβάλετε κατ’ έτος.
 
Μολαταύτα, με μεγάλη μας απογοήτευση, η οποία έχει πλέον τραπεί σε δικαιολογημένη αγανάκτηση, εσείς από ικανού χρόνου, εντελώς αδικαιολόγητα και αντισυμβατικά, προβαίνετε συστηματικά σε τμηματικές καταβολές ποσών έναντι των εκάστοτε οφειλομένων προς το Κέντρο μας. Αθροιζόμενες δε και αναγόμενες οι εν λόγω καταβολές σε ετήσια βάση, υπολείπονται κατά πολύ των κατ’ έτος οφειλομένων από τον Οργανισμό σας προς ημάς, και τούτο έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η εκτέλεση του προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης του Κέντρου μας, και η κάλυψη των πάγιων λειτουργικών και απαραίτητων για την επιβίωση του Κέντρου μας εξόδων.
 
Παρά δε το γεγονός ότι εμείς έχουμε επικοινωνήσει και οχλήσει εσάς  αμέτρητες κυριολεκτικά φορές, και έχουμε υποβάλλει προς εσάς αναρίθμητα έγγραφα αιτήματα (όλως δε ενδεικτικά, αναφέρουμε τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1201/11.09.2012, 1222/03.10.2012, 1299/29.01.2013, 1330/05.03.2013, 1395/14.06.2013, 1404/28.06.2013, 1420/26.08.2013, 1425/05.09.2013, 1440/02.10.2013, 1539/24.02.2014, 1569/13.05.2014, 1573/30.05.2014, 1609/16.09.2014 κ.λπ., έγγραφα απευθυντέα προς τον Οργανισμό Σας), προς τον σκοπό όπως τακτοποιήσετε επιτέλους τις οικονομικές σας εκκρεμότητες, και ομοίως παρά το γεγονός ότι εσείς καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών λειτουργίας μας, λαμβάνετε από το Υπουργείο Υγείας ανελλιπώς και εις το ακέραιο την προβλεπόμενη για τον ανωτέρω σκοπό χρηματοδότηση, καθώς και, εξ’ όσων γνωρίζουμε, συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μας έχετε επανειλημμένως διαβεβαιώσει ότι θα τηρήσετε τις έναντι ημών αναληφθείσες υποχρεώσεις σας, στην πραγματικότητα μας εμπαίζετε, και τούτο καταχρώμενοι κάθε έννοιας χρηστών ηθών, και αδιαφορώντας και γι’ αυτό ακόμα το εξαιρετικά ευαίσθητο αντικείμενο της συνεργασίας μας, θέτετε ανερυθρίαστα σε κίνδυνο τη λειτουργία του Κέντρου μας, η οποία είναι ζωτική για μια ιδιαιτέρως ευάλωτη κατηγορία πολιτών, η προστασία δε αυτής αποτελεί κατά τις διακηρύξεις σας, πρωταρχικό και θεμελιώδες μέλημά σας.
 
Πλέον δε συγκεκριμένως, παντελώς αυθαίρετα και μονομερώς – και κατά παράβαση των μεταξύ ημών συμφωνηθέντων, έχετε καταβάλει σε εμάς : ι) για το έτος 2006 το ποσό των 51.134,22 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 81.325,81 €, ιι) για το έτος 2007 το ποσό των 26.790,00 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 62.004,29 €, ιιι) για το έτος 2008 το ποσό των 16.137,00 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 63.962,00 €, ιν) για το έτος 2009 το ποσό των 55.280,18 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 71.858,35 €, ν) για το έτος 2010 το ποσό των 167.348,70 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 92.255,09 €, νι) για το έτος 2011 το ποσό των 74.816,00 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 113.555,39 €, νιι) για το έτος 2012 το ποσό των 18.000,00 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 118.408,00 €, νιιι) για το έτος 2013 το ποσό των 18.000,00 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 125.040,00 €, και ιx) για δε το τρέχον έτος 2014 το ποσό των 50.150,00 €, αντί του οφειλομένου ποσού των 134.191,00 €. Από δε τις άνω γενόμενες από εσάς καταβολές, καθώς και από τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία του οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενεργείται στο Κέντρο μας και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και γενόμενου εν πρώτοις του καταλογισμού όλων των οφειλών σας προς ημάς σύμφωνα με το νόμο, προκύπτει ότι σήμερα εξακολουθείτε παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες και οχλήσεις μας, να μας οφείλετε : ι) μέρος της χρηματοδότησης για το λειτουργικό έτος 2012, εκ ποσού 91.232,82 €, ιι) το σύνολο της χρηματοδότησης για το λειτουργικό έτος 2013, εκ ποσού 125.040,00 €, και ιιι) το σύνολο της χρηματοδότησης για το λειτουργικό έτος 2014, εκ ποσού 134.191,00 €, ήτοι εξακολουθείτε να μας οφείλετε το συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (353.709,83 €) κατά κεφάλαιο.
 
Για τους λόγους αυτούς, ΜΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, και με ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντόνως για την ως άνω άκρως αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας, και σας ΚΑΛΟΥΜΕ για τελευταία φορά, όπως εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση προς εσάς της παρούσας, μας καταβάλετε το ποσό των 353.709,83 ευρώ, όπως αυτό ανωτέρω αναλύεται, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της λήξης έκαστου λειτουργικού έτους κατά το οποίο έκαστο των άνω ποσών κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Άλλως, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα λάβουμε εναντίον σας κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενο μέτρο για την προάσπιση και διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων μας, ιδία δια της προσφυγής μας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών.
 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στις οικείες συνταχθησόμενες εκθέσεις επιδόσεως.
 
Ίλιον, 1η Δεκεμβρίου 2014
Για την εξωδίκως δηλούσα αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΦΑΕΘΩΝ»
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
 
 Ευάγγελος Αυγουλάς
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου