meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α

Μετά τη  δημοσίευση της ΚΥΑ 20124 (ΦΕΚ 1828/Β΄/8-6-2012 ) κατ’  εφαρμογή του           Ν. 4038/12, ρυθμίζονται οι οφειλές ή δόσεις οφειλών, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί έως 29/2/2012, εφόσον το σύνολο τους δεν υπερβαίνει τις 10.000€ για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και τις 75.000€ για τις εταιρείες.

Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται στην Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου Ιλίου (Ταμειακή Υπηρεσία τηλ. 2132030130 & 146) εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, δηλαδή έως 7/10/2012.

Η ρύθμιση προβλέπει την καταβολή των οφειλών εφάπαξ με απαλλαγή  100% των προσαυξήσεων και έως εξήντα (60) δόσεις με ανάλογη μείωση των προσαυξήσεων. Στην περίπτωση αιτήματος για αριθμό δόσεων άνω των 24 απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (παρ. 3 εδάφιο β, γ, δ, ε και στ της ως άνω ΚΥΑ), τα οποία αποτυπώνουν τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου