meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ.

Στις τράπεζες και μόνο θα ανήκει ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος για τις ρυθμίσεις που θα γίνουν μελλοντικά στα «κόκκινα» και επισφαλή δάνεια, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που επεξεργάστηκε και δημοσίευσε  χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με τον Κώδικα θεσπίζονται γενικές αρχές συμπεριφοράς και «βέλτιστες πρακτικές» μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, πολλές από τις οποίες όμως μόνο κατ΄ όνομα είναι τέτοιες καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκποιήσουν ακόμη και σπίτια οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων
δανειοληπτών.

Προβλέπει αναλυτικά τα στάδια και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες για να διαπραγματευτούν ρυθμίσεις, τις διαδικασίες με βάση τις οποίες ένας δανειολήπτης θα χαρακτηρίζεται «μη συνεργάσιμος» και η περιουσία του θα βγαίνει σε  πλειστηριασμό, υποχρεώνει τις τράπεζες να ακολουθήσουν ιδιαίτερο χειρισμό των δανειοληπτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, προτείνει διαδικασίες αντιμετώπισης των δανείων που βρίσκονται σε «αρχική καθυστέρηση», εισάγει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους δανειολήπτες, ενώ αντιμετωπίζει με το ίδιο πλαίσιο και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρωστούν

Ο νέος Κώδικας προορίζεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια των τραπεζών να «σκάψουν» το βουνό των 108 δισ. ευρώ «κόκκινων» και επισφαλών δανείων, και ως εκ τούτου η λογική που τον διαπνέει είναι πως μόνον εκείνες μπορούν να αποφασίσουν ποιες είναι οι «κατάλληλες λύσεις» που θα προτείνουν για να διευκολύνουν τους «κόκκινους» δανειολήπτες να αρχίσουν να ξαναπληρώνουν τα δάνειά τους.

Στον Κώδικα αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «κατάλληλη λύση» θεωρείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη (εισοδήματα, ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, άλλες οφειλές, ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης κ.λπ.). Παράλληλα επισημαίνεται πως η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια και διαδικασίες που θεσπίζει η ίδια η τράπεζα. Συστήνεται επίσης στις τράπεζες που έχουν κοινούς δανειολήπτες να συνεργάζονται για να βρίσκουν και κοινά αποδεκτές λύσεις, απέχοντας από δικαστικές ενέργειες.

Παρά τις επίμονες πιέσεις της κυβέρνησης τους προηγούμενους μήνες προς την Τράπεζα της Ελλάδος, να συμπεριληφθούν στον Κώδικα δεσμευτικές ρυθμίσεις ανά κατηγορία δανειοληπτών, το τελικό κείμενο βρίσκεται μακριά από τις προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεν μία σειρά από συγκεκριμένες δυνατότητες ρυθμίσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, πλην όμως, είναι προαιρετικές και οι τελικές λύσεις θα προτείνονται κατά περίπτωση και ύστερα από ενδελεχή έλεγχο της οικονομικής  και περιουσιακής κατάστασης ενός εκάστου δανειολήπτη.

Από την εφαρμογή του Κώδικα εξαιρούνται τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015, δάνεια για τα οποία έχει οριστεί δικάσιμος για την υπαγωγή τους στον Νόμο Κατσέλη καθώς και απαιτήσεις για τις οποίες έχουν κινηθεί δικαστικές ενέργειες από τρίτους πιστωτές.

Τα στάδια.

Οι τράπεζες καλούνται να εφαρμόσουν πέντε στάδια για να χειριστούν δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές πριν καταλήξουν στις αποφάσεις τους:

1. Επικοινωνία με τον δανειολήπτη: Η επικοινωνία με τον δανειολήπτη ξεκινά αμέσως μόλις διαπιστώνεται καθυστέρηση στην καταβολή δόσης και προτείνεται να υπαχθεί σε Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων για την εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Αν η δόση καθυστερήσει 60 ημερολογιακές ημέρες, στέλνεται γραπτή ειδοποίηση και αναλυτική ενημέρωση μέσα στις επόμενες 30  ημέρες. Σε αυτή περιλαμβάνεται και το αίτημα συμπλήρωσης αναλυτικής τυποποιημένης οικονομικής κατάστασης. Αν ο δανειολήπτης έχει ακίνητο που θα μπορούσε να εκπλειστηριαστεί και δεν ανταποκριθεί, η τράπεζα στέλνει εντός 30 ημερών δεύτερη προειδοποιητική επιστολή για τον κίνδυνο χαρακτηρισμού του ως μη συνεργάσιμου, τις συνέπειες που θα έχει, τον υπολογισμό της εναπομείνασας οφειλής και των τόκων μετά από ρευστοποίηση, και του προτείνει ενέργειες ώστε να το αποφύγει.

2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον ίδιο τον δανειολήπτη και οποιαδήποτε άλλη πηγή: Οι τράπεζες ζητούν αναλυτική οικονομική κατάσταση από τον δανειολήπτη με βάση το τυποποιημένο έγγραφο (αποδοχές, οικογενειακή κατάσταση, προσωπικά στοιχεία, προηγούμενη εργασία κ.λπ.) και αποδεικτικά στοιχεία για επιβεβαίωση των πληροφοριών. Έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν «και από άλλες πηγές επαρκούς πληροφόρησης στοιχεία, ιδίως από οντότητες με σκοπό την τήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς».

3. Αξιολόγηση των οικονομικών του στοιχείων: Για να προσδιορίσουν την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη οι τράπεζες συνεκτιμούν μεταξύ άλλων την περιουσιακή του κατάσταση, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των χρεών του (δάνεια, φόροι, ασφαλιστικές  εισφορές κλπ.), ενώ για να εκτιμήσουν τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής καλούνται να λάβουν υπόψη τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», την ηλικία, το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία του δανειολήπτη κ.ά. Οι τράπεζες εκτιμούν επίσης την εμπορική αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετη εμπράγματη εξασφάλιση του δανείου.

4. Πρόταση των κατάλληλων λύσεων για τον κάθε δανειολήπτη: Στους συνεργάσιμους δανειολήπτες οι τράπεζες προτείνουν εντός 4 μηνών μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης του δανείου και μόνο αν καμία δεν συμφωνηθεί, η τράπεζα προχωρά σε «οριστική διευθέτηση» του δανείου, όπως μεταξύ άλλων εθελοντική παράδοση ακινήτων στην τράπεζα, μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου και μετατροπή του δανείου σε ενοικίαση,  εθελοντική εκποίηση, συμφωνία για πλειστηριασμό ή, εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σε ολική διαγραφή της οφειλής. Στο έγγραφο πρότασης ρύθμισης περιγράφονται μεταξύ άλλων αναλυτικά οι όροι της λύσης (επιτόκιο, επιμήκυνση, χρονοδιάγραμμα, ελάφρυνση οφειλής κ.λπ.). Οι τράπεζες καλούνται να εξετάζουν ενιαίες λύσεις ρύθμισης για όλα τα δάνεια. Ο δανειολήπτης, από την πλευρά του. είτε παρέχει τη συναίνεσή του στη ρύθμιση είτε καταθέτει αντιπρόταση, την οποία η τράπεζα εξετάζει εντός 2 μηνών, είτε ζητά διαμεσολαβητή είτε δηλώνει ότι αρνείται να συναινέσει σε
οποιαδήποτε πρόταση.

5. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων: Δυνατότητα ένστασης έχουν μόνο όσοι χαρακτηρίζονται μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες.

Μη συνεργάσιμοι.

Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει «μη συνεργάσιμο» έναν δανειολήπτη ο οποίος αρνείται να παράσχει στοιχεία, και εν συνεχεία να κινήσει διαδικασίες πλειστηριασμού. Υποχρεούται να τον ενημερώσει σε διάστημα 15 ημερών για το χρονοδιάγραμμα του πλειστηριασμού, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι εγγυητές του, το ενδεχόμενο αποκλεισμού του από τη δυνατότητα υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη κλπ. Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης της τράπεζας.

Ευπαθείς ομάδες.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάρχει ειδική μνεία ως προς τον τρόπο επικοινωνίας για τη μεταχείριση των δανειοληπτών που εντάσσονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα για δανειολήπτες με προβλήματα  υγείας, ΑμεΑ κλπ. Για οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες που είναι συνεργάσιμοι, αλλά έχουν εισόδημα χαμηλότερο από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους (σύζυγοι, παιδιά)  ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και διαμένουν σε πρώτη κατοικία  αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, οι τράπεζες προτείνουν είτε λύσεις μακροχρόνιων ρυθμίσεων είτε λύσεις «οριστικής διευθέτησης», συνεκτιμώντας ιδίως αν παράλληλα με τις οικονομικές δυσκολίες συντρέχουν και προβλήματα υγείας.

Στον Κώδικα διευκρινίζεται μάλιστα πως σε περίπτωση που η λύση οριστικής διευθέτησης περιλαμβάνει εκποίηση της κατοικίας σε τιμή μικρότερη της οφειλής, θα πρέπει να προβλέπεται διευκόλυνση αποπληρωμής της εναπομείνασας οφειλής.


Πηγή: «Η εφημερίδα των συντακτών» 


Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


Του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Έγραφε χθες πολύ φιλοσοφημένα, στο www.oanagnostis.gr ο Γιάννης Μπασκόζος, με τίτλο «Οι ειδήσεις τον Αύγουστο», κάνοντάς με να σκεφτώ κι εγώ κάτι που –χωρίς να παραφράζω τον Έκο- με έχει πολλές φορές προβληματίσει: « Όταν το Σεπτέμβριο του 1990  ο Ουμπέρτο Έκο έγραψε στην Espresso το περίφημο σημείωμά του με τίτλο «Δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο» του χρεώσανε κάτι που ποτέ δεν  εννοούσε.

Απομονωμένος σε ένα μικρό νησί (στα νησιά Φίτζι) και μακριά από ανούσιες ειδήσεις μηδαμινής χρησιμότητας, ο Ουμπέρτο Έκο τόνιζε ότι η ποιότητα, η αξία και η εγκυρότητα της ενημέρωσης για τον αναγνώστη μπορεί να επιτευχθεί όταν η δημοσιογραφία αποκοπεί από το λώρο της ματαιοδοξίας της και επικεντρωθεί στις ουσιαστικές ειδήσεις».

Ο Έκο – που έφυγε φέτος το χειμώνα 84 ετών- , ήταν ένας  διάσημος καθηγητής και συγγραφέας  που μάλιστα είχε αποκηρύξει τον Καθολικισμό έπειτα από πολυετή μελέτη. Ο Μπασκόζος ωστόσο, μπορεί να  σπούδασε μαθηματικά και να ασχολήθηκε με τη θεωρία πολιτισμού, έχει όμως «γράψει» πολλά χιλιόμετρα  στη δημοσιογραφία, ίσως όχι στο καθημερινό ρεπορτάζ αλλά σε ειδικά περιοδικά ποιότητας . Από σεβασμό στον Έκο πρέπει να αναφέρθηκε  στο ότι « την εποχή που δεν υπήρχε διαδίκτυο ο Έκο είχε ως μόνον μέσο ενημέρωσης ένα τετρασέλιδο εφημεριδάκι. Από εκεί διάβαζε τα νέα από τον Πόλεμο του Κόλπου. Μεστά, ουσιαστικά. Τότε κατάλαβε ότι τον Αύγουστο που όλοι πάνε διακοπές τα media γεμίζουν με ανούσιες ειδήσεις.  Αλλά και γενικότερα γεμίζουν με άχρηστες πληροφορίες. Θα προτιμούσε να μπορεί κάθε μέρα να ενημερώνεται από ένα σύντομο ανάλογο εφημεριδάκι παρά να δέχεται τον ορυμαγδό των πληροφοριών». Προφανώς ο Έκο δεν μπήκε στην ουσία της καθημερινής δημοσιογραφίας και τις απαιτήσεις του αναγνώστη ο οποίος , υπάρχουν- δεν υπάρχουν καλές, ουσιαστικές, ενδιαφέρουσες ειδήσεις  λόγω του παραδοσιακού «χαρακτήρα» του Αυγούστου, αυτός θέλει την εφημερίδα του γεμάτη.

Στην ουσία δικαιολογεί – χωρίς να χρειάζεται-  μια πολύ σωστή φράση που ειπωμένη από τον Έκο έδειχνε να εμπεριέχει  ψήγματα κριτικής αλαζονείας. Διότι βεβαίως και τον Αύγουστο ΔΕΝ υπάρχουν ειδήσεις με την έννοια που ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος γνωρίζει και θα το έλεγε γιατί ο επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να γεμίζει σελίδες, οπότε τις γεμίζει –πλην εξαιρέσεων-  με «ειδήσεις του τίποτε». 

Στη συνέχεια του σχολίου του, ο κ.Μπασκόζος «μπαίνει» αρκετά στη μέγγενη της καθημερινής γραφής ειδήσεων  « του μεροκάματου» λέγοντας:

« Φανταστείτε ότι αυτά τα έγραφε όταν ακόμα δεν είχε εφευρεθεί το facebook και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Ο Έκο έθιγε λοιπόν με αυτή την πολυδιαφημισμένη πρόταση («Δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο») την ποιότητα της ενημέρωσης. Η κριτική απευθυνόταν στους δημοσιογράφους- γιατί ειδήσεις υπάρχουν πάντα».

Έτσι είναι. Αλλά τι ειδήσεις; Αν δεν είμασταν υποχρεωμένοι να «κλείσουμε» σελίδες, θα τις βάζαμε;


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΥΣΚΟΙΠ

Ζαφείρη Βίκυ.

«Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα αλλάξει την κατεύθυνση της Υγείας στον τόπο μας» είπε η Θεανώ Φωτίου, μιλώντας χθες «Στο Κόκκινο» για το τι συνθέτει το νέο σύστημα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. «Ο κάθε πολίτης θα μπορεί στη γειτονιά του να απευθύνεται σε έναν γιατρό. Αυτό το  πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται σύντομα πιλοτικά σε πολλές περιοχές της χώρας και από το 2017 θα πολλαπλασιαστεί» συνέχισε.

Από τη Δευτέρα ήδη έχει τεθεί η ισχύ η ελεύθερη πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων, που υπολογίζονται σε πάνω από δύο εκατομμύρια, στο δημόσιο σύστημα υγείας, τόσο σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης τόσο και ιατρικής. Για  τους απόρους δε, είναι μηδενική η συμμετοχή στα φάρμακα, αλλά και για τους ανάπηρους, με συγκεκριμένους όρους οι οποίοι αναγράφονται. Είναι ένα σύστημα απλό, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης. Φαίνεται πλέον η διαφορετική αλλαγή στο χώρο της Υγείας. Από το 2017 θα δημιουργηθούν πολλές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πολλούς δήμους.

Όπως σημείωσε, η προσπάθεια που γίνεται είναι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με τα μέτρα κατά της ανθρωπιστικής κρίσης, μέχρι το τέλος του 2016 σε 295 δήμους. Όλοι αυτοί οι δήμοι παίρνουν 70 έως 220 ευρώ κάρτα σίτισης, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα 300 κιλοβατώρες και μέχρι 220 ευρώ επιδότηση ενοικίου στον ιδιοκτήτη.

Μόνο σε 30 πιλοτικά δήμους δεν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, διότι εκεί εφαρμόζεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ένας νέος θεσμός. Από τον Ιανουάριο του 2017 όλοι οι δήμοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτό έχει τρεις πυλώνες, το επίδομα, οι παροχές και οι υπηρεσίες που δίνονται μαζί με το επίδομα και οι παροχές εργασίας στο 10% των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα ισχύει πιλοτικά τώρα, ωστόσο θα ισχύσει σε όλους τους δήμους. Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει 900 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλυφθούν πάνω από 700.000 με 800.000 συμπολίτες μας.

Τονίζει πως “Επιχειρούμε να δώσουμε και σχολικά γεύματα σε αυτούς τους 30 δήμους, όπως στο Πέραμα. Και δεν είναι μόνο ότι θα φάνε τα παιδιά που πεινάνε. Θα δημιουργηθεί και μια άλλη σχολική κουλτούρα. Το παιδί τρώει μαζί με όλους τους συμμαθητές του”.

Ακόμη, σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα από πανεπιστημιακή έρευνα από την οποία προκύπτει ότι έχουν 40% αλλαγή σχολικής συμπεριφοράς επί το θετικότερον. Αλλά και 21% άνοδο στη σχολική απόδοση. Έχουν δηλαδή καλύτερους βαθμούς. Έτσι τα παιδιά θα ξανά αγαπήσουν το σχολείο τους.

Έτσι, βέβαια, άνοιξαν και νέες θέσεις εργασίες. Η κυβέρνηση εμπιστεύτηκε τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες εργάζονται ευάλωτες ομάδες, πρώην τοξικοεξαρτημένοι, πρώην φυλακισμένοι, παιδιά με σύνδρομο Down. Αυτοί μαγείρεψαν σπιτικά φαγητά για τα σχολεία. Υπάρχουν τρεις τέτοιες επιχειρήσεις που παρήγαγαν αυτά τα γεύματα. Και έτσι αυξήθηκαν μέσα σε τέσσερις μήνες σε 30% με 40% των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την αναξιοποίητη περιουσία του κράτους με τα διαμερίσματα που υπάρχουν σε όρους τους φορείς του κράτους, αλλά και τα μικρά κτήματα, θέλουν να φτιάξουν αυτά τα ακίνητα και να τα νοικιάσουν σε ευάλωτες ομάδες. Έτσι θα γίνει αξιοποίηση του υφιστάμενου εθνικού πλούτου, που παράλληλα θα μπορέσει να ανοίξει και νέες θέσεις εργασίας.


      Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή» 

Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟ ΡΙΟ: Η ΜΑΪΜΟΥ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

Διάβασα σε πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. τις τελευταίες ημέρες όλη την ειδησεογραφία και τα συνοψιστικά σχόλια γύρω από τους Ρώσους, το ντόπινγκ και τους Ολυμπιακούς στο Ρίο. Ποια σχόλια; Κανείς δεν έκανε το παραμικρό. Λες και όλοι οι δημοσιογράφοι είναι γεννημένοι μετά το 1970. Λες και κανείς δεν έχει ακούσει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει συζητήσει για το ντόπινγκ και όλοι τους, ασχολούνται απλώς ειδησεογραφικά.

Και αρχικά το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων που μας λέει απλώς ότι « Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μια τριμελής επιτροπή της θα έχει τον τελευταίο λόγο αναφορικά με το ποιοι Ρώσοι αθλητές μπορούν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, καθώς θα επανεξετάσει όλες τις αποφάσεις που έλαβαν για το συγκεκριμένο θέμα οι διεθνείς ομοσπονδίες» Το πρακτορείο υπενθύμιζε ότι « πριν από λίγες ημέρες η ΔΟΕ έθεσε κριτήρια για τους Ρώσους αθλητές, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς, ύστερα από τις αποκαλύψεις για συστηματικό ντόπινγκ στη χώρα με την υποστήριξη του κράτους. Έτσι, οι Ρώσοι αθλητές πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ελέγχους ντόπινγκ εκτός Ρωσίας και να έχουν καθαρό... μητρώο φαρμακοδιέγερσης, χωρίς ποινές στο παρελθόν, προκειμένου να πάρουν το "Ο.Κ." για τη συμμετοχή τους από την οικεία διεθνή ομοσπονδία. Όλοι οι Ρώσοι αθλητές που έχουν τιμωρηθεί για ντόπινγκ στο παρελθόν αποκλείστηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Εντάξει λοιπόν. Οι «εγκέφαλοι» βρήκαν τη λύση. Έριξαν το «ανάθεμα» στους Ρώσους – οι οποίοι για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ αθώοι- έδειξαν σκληροί και αποφασισμένοι και έκαναν «δώρο» 30-40 μετάλλια σε …άλλες πλευρές. Λες και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί –κυρίως- είναι αθώες περιστερές, δεν έχουν – ούτε είχαν ποτέ- σχέση με το συστηματικό , επιστημονικό και -το κυριότερο- «χορηγούμενο» ντόπινγκ.

Φαρισαίοι και υποκριτές που αυτοθαυμάζονται όλοι αυτοί. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας σχολιαστής, αναλυτής, αρθρογράφος να στρέψει την προσοχή του κόσμου στην μακρά παράδοση των Αμερικανών και των Ανατολικογερμανών τότε παραγόντων του αθλητισμού που μετέτρεψαν το ντοπάρισμα σε επιστήμη, μολύνοντας στην πορεία με τις μεθόδους και τα σκευάσματα που εφεύρισκαν /κατασκεύαζαν και άλλες, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Βεβαίως 250 Ρώσοι αθλητές και αθλήτριες από την αρχική ομάδα των 387 έχουν μέχρι στιγμής πάρει το «πράσινο φως» για να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς. Μόνο μια αθλήτρια του στίβου, η Ντάρια Κλίσινα, πήρε το "Ο.Κ." για να αγωνιστεί στο μήκος.

Γιατί κανείς δεν θυμάται τις εκατοντάδες των περιπτώσεων ντοπαρισμένων αθλητών που νίκησαν, πήραν τα μετάλλιά τους και η βρέθηκαν ντοπαρισμένοι ή αργότερα, το ομολόγησαν μόνοι τους; Οι 8 σπρίντερς του τελικού-σκάνδαλο των 100 μέτρων στη Σεούλ το 1988 με το τρελό ρεκόρ του Τζόνσον, ο Λάσε Βίρεν το 1972, ο Μοχάμεντ Άλι το 1974, ο Μαραντόνα το 1994, Γάλλοι ποδηλάτες, Βούλγαροι αρσιβαρίστες, Πολωνοί σφαιροβόλοι και δισκοβόλοι, Τσεχοσλοβάκες δρομείς, κολυμβητές από πολλές χώρες και όλοι οι Ανατολικογερμανοί αθλητές κι αθλήτριες που είχαν κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο από το 1968 έως το 1981 έκαναν συστηματική χρήση φαρμάκων, βάση κεντρικού κρατικού σχεδιασμού.

Με το να «κυνηγήσουμε» τους Ρώσους ( πολλαπλά ένοχους δεν υπάρχει αμφιβολία) είναι κάτι σαν να «αθωώνουμε» όλους τους άλλους ξεχνώντας τα χιλιάδες σκάνδαλα, τα κουκουλώματα, τις δίκες-παρωδία, τα κλεμμένα μετάλλια. Και ξεχνώντας τα, βολευόμαστε ολοι.

Δημήτρης Κωνσταντάρας - crashonline

ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ


Άρθρο του σπουδαίου βρετανού επιστήμονα στον Guardian: Σύμφωνα με τα όσα είπε, τα χρήματα μπορούν να δώσουν την ελευθερία στα ξεχωριστά άτομα και η φτώχεια αντίθετα, να τα παγιδεύσει και να τα περιορίσει. Ως άνθρωπος με σοβαρή αναπηρία, έκανε σαφές ότι για εκείνον τα χρήματα είναι απλά ένα μέσο για να κάνει τη δουλειά του και να λειτουργήσει και ότι ποτέ δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει τους κατόχους του πλούτου που τον στήριζαν οικονομικά.

Την απαισιοδοξία του για το μέλλον του ανθρώπινου είδους εάν δεν επαναπροσδιορίσουμε την αξία του χρήματος και του πλούτου στη σύγχρονη κοινωνία, εξέφρασε ο Βρετανός φυσικός, Στίβεν Χόκινγκ σε δοκίμιό του στη Guardian.

Σε αυτό ο Χόκινγκ προειδοποιεί ότι το ανθρώπινο είδος θα χαθεί, αν συνεχιστεί η προ Brexit στάση των ανθρώπων για τα χρήματα και τον πλούτο.

Καλεί δε, την Μ.Βρετανία μετά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναθεωρήσει την αξία του χρήματος και του πλούτου, ώστε να υπάρξει ελπίδα για το μέλλον. Μάλιστα εκτιμά, ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος επηρεάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχεί η σύγχρονη κοινωνία τα υλικά αγαθά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, τα χρήματα μπορούν να δώσουν την ελευθερία στα ξεχωριστά άτομα και η φτώχεια αντίθετα, να τα παγιδεύσει και να τα περιορίσει.

Ως άνθρωπος με σοβαρή αναπηρία, έκανε σαφές ότι για εκείνον τα χρήματα είναι απλά ένα μέσο για να κάνει τη δουλειά του και να λειτουργήσει και ότι ποτέ δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει τους κατόχους του πλούτου που τον στήριζαν οικονομικά.

«Οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να αμφισβητούν την αξία του καθαρού πλούτου. Είναι η γνώση πιο σημαντική από τα χρήματα; Μπορεί να έχουμε πραγματικά κάτι δικό μας, ή είμαστε απλά παροδικοί θεματοφύλακες;», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Χόκινγκ προέτρεψε την διαιρεμένη Βρετανία να αλλάξει τη γενική στάση της απέναντι στα χρήματα και έκανε λόγο για συνεργασία των πολιτών για ένα κοινό όραμα.

«Να συνεργαστούμε όλοι μας για ένα κοινό όραμα και η προσπάθεια μας αυτή μπορεί να διασφαλίσει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να επιβιώσει. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε, να επανεξετάσουμε και να αλλάξουμε κάποιες από τις  θεμελιώδεις παραδοχές μας σχετικά με το τι εννοούμε με τον όρο πλούτου,  την κατοχή πλούτου, τι είναι δικό μου και τι δικό σου. Ακριβώς όπως τα παιδιά, θα πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε».

Και καταλήγει: «Εάν αποτύχουμε, τότε οι δυνάμεις που συνέβαλαν στο Brexit, ο φθόνος και ο απομονωτισμός, που δεν κυριαρχούν μόνο στην Βρετανία αλλά σε όλο τον κόσμο, το πνεύμα του να μην μοιραζόμαστε, η αποτυχία να διαιρέσουμε τον πλούτο πιο δίκαια, τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων, οι δυνάμεις αυτές λοιπόν, θα ενισχυθούν. Αν συμβεί αυτό, δεν θα ήμουν αισιόδοξος για τη μακροπρόθεσμη προοπτική του είδους μας».

Πηγή: http://www.e-radio.gr/ 

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

7 ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ«Μεγάλη κοινωνική πληγή» χαρακτήρισε την απώλεια του ΕΚΑΣ για χιλιάδες συμπολίτες μας ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας πέντε δράσεις, που θα τεθούν σε ισχύ από τον επόμενο μήνα, για την άμβλυνση της απωλειών που έχουν υποστεί. Πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη, απαλλαγή όσων υπέστησαν περικοπές άνω των 30 ευρώ από την παρακράτηση 6% για εισφορές υγείας, παροχή σε όσους έχασαν άνω των 115 ευρώ προπληρωμένης κάρτας αλληλεγγύης, ειδική μέριμνα για βαριά ανάπηρους και ηλικιωμένους, μεταξύ των μέτρων.
 
Τους επτά πυλώνες ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους, αλλά και μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής.

«Το παλιό πολιτικό κατεστημένο άφησε μια κοινωνική πλειοψηφία απροστάτευτη στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη και κοινωνικά λεηλατημένη χώρα» ανέφερε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις «σε αυτό που ονομάζουμε ως τη μεγάλη μάχη για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους».

Επτά βασικοί πυλώνες του κυβερνητικού σχεδιασμού.

1) Υγεία

• Ιατρική κάλυψη των ανασφάλιστων

• Δωρεάν φάρμακα στους κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας

• Εντός του 2017 θα λειτουργήσουν οι πρώτες μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε πολλούς Δήμους της χώρας.

• Ριζική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ. Ψηφιοποίηση και εξορθολογισμός παροχών

• Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, με σαφέστερους όρους αποζημίωσης τόσο
      για τους πολίτες – ασφαλισμένους όσο και για τους παρόχους υγείας.

• Νέα πολιτική συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς.

• Στόχος η καθολική κάλυψη του πληθυσμού.

 2) Κοινωνική ασφάλιση

• Απόλυτη προστασία των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων.

• Προστασία για άθροισμα συντάξεων κύριας και επικουρικής έως 1.300 ευρώ/ μήνα.

• Καθιέρωση της Εθνικής Σύνταξης.

• Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση ακόμα και όσων μπήκαν αργά στην αγορά εργασίας.

• Επανεκκίνηση της καταβολής των εφάπαξ που είχαν παγώσει από το 2013.

• Συνολικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 θα δοθούν 1,6 δις € σε δικαιούχους εφάπαξ και νέων συντάξεων.

• Από αυτά 612 εκ. ευρώ  θα δοθούν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και 398 εκ. ευρώ στα υπόλοιπα Ταμεία Πρόνοιας για την απονομή εφάπαξ.

• Ήδη δε έχουν  δοθεί εφάπαξ σε 2750 δικαιούχους ύψους 75 εκ. Ευρώ.

3) Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης.

• Με το Πρόγραμμα που συνεχίζεται και φέτος, προσφέρεται δωρεάν ρεύμα σε 90.000 νοικοκυριά, δηλαδή 212.000 πολίτες.

• Με το ίδιο πρόγραμμα, δωρεάν νερό σε 58.000 νοικοκυριά.

• Δωρεάν μετακίνηση των ανέργων στις αστικές συγκοινωνίες.

• Καθολική προστασία των πολιτών που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας μέσα από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το οποίο θα ξεκινήσει να δίνεται το 2017.

• 250 Κέντρα Κοινότητας θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε αυτά οι πολίτες για πληροφόρηση και στήριξη.

• Επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα.

• Θα καλύπτονται, με ζεστό φαγητό 30.000 μαθητές σε  270 Δημοτικά Σχολεία.

• Ήδη, τη φετινή χρονιά καλύφθηκαν με  ζεστό γεύμα τα σχολεία του Περάματος, ενώ παρεχόταν «δεκατιανό» σε 11.000  μαθητές.

4) Προστασία της εργασίας

• Βασική επιδίωξη της Κυβέρνηση μας, η αναστροφή της υπάρχουσας εργασιακής απορρύθμισης.

• Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία αξιολογεί τους κύριους θεσμούς της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Επιδίωξή μας, να επανέλθουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να μην απελευθερωθούν οι μαζικές απολύσεις, να μην θεσπιστεί ξανά το δικαίωμα των εργοδοτών σε ανταπεργία (lock-out).

• Όλα αυτά θα τα υπερασπιστούμε στην διαπραγμάτευσή μας με τους Θεσμούς το φθινόπωρο.

• Πρόταση της κυβέρνησης, να κατοχυρωθούν συνταγματικά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ως το μοναδικό μέσον για τον προσδιορισμό του μισθού.

• Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προχωρήσει σε 237 τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις και 280 διμερείς.

• Επιτάχυνση της καταβολής των επιδομάτων αφερεγγυότητας σε μεγάλες ομάδες εργαζομένων που η επιχείρησή τους κήρυξε πτώχευση (Ελευθεροτυπία, NEOSET, Alapis, ΣΤΑΚΟΡ).

• Δόθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ κατ άτομο σε απολυμένους πολλών εταιρειών (Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, Ξενοδοχείο Πεντελικόν, SPIDER, Ηλεκτρονική Αθηνών, Athens Ledra Hotel, Πυρσός κ.α.).

• Από τον Απρίλιο του 2015 έως και το τέλος του 2016 υπολογίζεται πως έχουν καταβληθεί και πρόκειται να καταβληθούν περίπου 5 εκ ευρώ σε 5.000 εργαζόμενους.

5) Αντιμετώπιση της ανεργίας

• Η ανεργία έχει μειωθεί από το 26% στο 23%. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.

• Επανασχεδιάσαμε τα προγράμματα για τους ανέργους ώστε να μην συνεχιστεί άλλο το σκάνδαλο, να πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων στα ιδιωτικά ΚΕΚ, αντί για τους ίδιους τους άνεργους.

• Σήμερα, ο μισθός των ανέργων που εργάζονται στα προγράμματα Voucher είναι αυξημένος και τα εργασιακά δικαιώματά τους πλήρη.

• Επανασχεδιάστηκαν τα Κοινωφελή Προγράμματα των Δήμων. Πλέον η διάρκειά τους είναι 8 μήνες αντί για 5, με αποτέλεσμα στο τέλος του χρόνου εργασίας τους να δικαιούνται και επίδομα ανεργίας.

• Τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης αφορούν πλέον 165.000 άνεργους,  στην συντριπτική τους πλειοψηφία νέους.

6) Στεγαστική πολιτική

• Προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Με την πρόσφατη συμφωνία καλύπτεται το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.

• Και όχι μόνο τα στεγαστικά αλλά και τα καταναλωτικά, τα επισκευαστικά, τα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών, των εμπόρων και των αγροτών, καθώς και τα δάνεια των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Ο νόμος Κατσέλη συνεχίζει να ισχύει και προστατεύει τους 2 στους 3 δανειολήπτες.

• Συγκροτείται φορέας ακινήτων που θα προσφέρει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μια σειρά από κρατικά διαμερίσματα -που σώθηκαν από το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων- για να στεγαστούν.

• Ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών των άτοκων στεγαστικών δανείων δικαιούχων του ΟΑΕΔ, προερχόμενων από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

• Αφορά 100.000 δανειολήπτες και θα κατατεθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

• Έχουν ήδη δοθεί 1433 οριστικά παραχωρητήρια σε οικισμούς του ΟΕΚ σε όλη την Ελλάδα, ενώ κοστολογήθηκαν και οι κατοικίες του Ολυμπιακού Χωριού, αίτημα χρόνων και των ίδιων των κατοίκων.

7) Παιδεία

• Μετά από 8 χρόνια, ιδρύονται νέα Ειδικά Σχολεία και νέα Τμήματα Ένταξης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και ένταξης των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε όλες τις περιοχές της χώρας.

• Τη χρονιά που πέρασε προσλήφθηκαν για την Ειδική Αγωγή πιο πολλοί αναπληρωτές από κάθε άλλη χρονιά.

• Διευρύνεται το πλαίσιο εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης και ενισχύονται οι υπάρχουσες δομές με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί).

• Τον Σεπτέμβριο ξεκινάει η ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολικό σύστημα.

• Για τη κάλυψη των παραπάνω αναγκών, θα προσληφθούν εντός του καλοκαιριού περίπου 800 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Μέτρα άμβλυνσης των απωλειών από την περικοπή του ΕΚΑΣ.

• Πλήρης απαλλαγή, από την φαρμακευτική δαπάνη για όσους δικαιούχους υπέστησαν μείωση.

• Απαλλαγή από τη παρακράτηση του 6%  για την εισφοράς υγείας, για όσους δικαιούχους ΕΚΑΣ έχουν απώλεια από 30 ευρώ και άνω.

• Ένταξη των δικαιούχων ΕΚΑΣ που έχουν απώλεια 115 ευρώ και άνω, στο πρόγραμμά της Προπληρωμένης μηνιαίας κάρτας Αλληλεγγύης που θα αντιστοιχεί σε αγορές, περίπου στο ύψους του 1/3 της απολεσθείσας παροχής.

• Διατήρηση του ΕΚΑΣ στους χρόνια πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% .

• Διατήρηση κατ εξαίρεση του ΕΚΑΣ σε έναν από τους δύο συζύγους (αυτόν με το χαμηλότερο εισόδημα), σε περιπτώσεις όπου χάνεται και για τους δύο.

• Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν άμεσα από τον επόμενο μήνα.

• Οι παρεμβάσεις έχουν διασφαλιστεί για το τρέχον έτος έχουμε διασφαλίσει πλήρως τη παρούσα δέσμη παρεμβάσεων.

• Ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα καταφέρουμε και για επόμενα δύο έτη έως ότου οι απώλειες αντισταθμιστούν από την αύξηση της συντάξιμης αποδοχής για τους δικαιούχους με την αρχή καταβολής της Εθνικής σύνταξης.

Αντισταθμιστικά μέτρα για το ΕΚΑΣ.

«Μεγάλη κοινωνική πληγή» χαρακτήρισε την απώλεια του ΕΚΑΣ για χιλιάδες συμπολίτες μας ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας πέντε δράσεις, που θα τεθούν σε ισχύ από τον επόμενο μήνα, για την άμβλυνση της απώλειων που έχουν υποστεί.

Πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη, απαλλαγή όσων υπέστησαν περικοπές άνω των 30 ευρώ από την παρακράτηση 6% για εισφορές υγείας, παροχή σε όσους έχασαν άνω των 115 ευρώ προπληρωμένης κάρτας αλληλεγγύης, ειδική μέριμνα για βαριά ανάπηρους και ηλικιωμένους, μεταξύ των μέτρων.

Αναλυτικά, ο Αλ.Τσίπρας ανακοίνωσε:

• Την πλήρη απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη, για όσους δικαιούχους υπήρξε μείωση.

• Tην απαλλαγή από την παρακράτηση του 6% για την εισφορά Υγείας, για όσους οι περικοπές ξεπερνούν τα 30 ευρώ.

• Την ένταξη στο πρόγραμμα προπληρωμένης Κάρτας Αλληλεγγύης, όσων οι περικοπές είναι από 110 ευρώ και άνω.

• Τη διατήρηση ισόποσης παροχής στους χρόνια πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

• Τη διατήρηση ισόποσης παροχής σε έναν από τους δύο συζύγους, αυτόν με το μικρότερο εισόδημα.


Πηγή: Εφημερίδα «Το Βήμα»

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΜΚΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ

Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου απέστειλε εγκύκλιο στους δήμους για τη διαδικασία χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων και των οποίων το πραγματικό εισόδημα
δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο). Την ερχόμενη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 ξεκινάει η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους δωρεάν φαρμάκων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους όλης της χώρας η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου, γνωστοποιείται η διαδικασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ ενώ ο έλεγχος για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, θα γίνονται από 1η Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ https:/ /www.idika.gov.gr/anasfalistoi/ 

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή:

Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και των 3.600 ευρώ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας.

Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/ την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο). 

Επίσης, άτομα που στις 4/4/2016 είχαν βιβλιάριο ανασφάλιστου σε ισχύ  (περιλαμβάνονται όσοι είχαν καταθέσει αίτηση για έκδοση ή θεώρηση μέχρι  4/4) εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

Και για τις δυο περιπτώσεις ισχύουν ταυτόχρονα και περιουσιακά κριτήρια: η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Επιπρόσθετα το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος.

Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης το τελευταίο έτος δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Δωρεάν φάρμακα δικαιούνται χωρίς εισοδηματικά - περιουσιακά κριτήρια οι ανάπηροι με ποσοστό 67% και άνω, άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές, φυλακισμένοι κ.ά.

Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων θα εξετάζονται για την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Η νοσηλεία είναι δωρεάν από την ημερομηνία δημοσίευσης το νόμου 4368, δηλαδή από 21/2/2016. Δεν εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

α. Οικογένεια, όλα ή ορισμένα από τα μέλη της οποίας κατείχαν βιβλιάριο ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και ένα από αυτά είναι ταυτόχρονα άτομο με αναπηρία 67% και άνω. Στην περίπτωση του ατόμου με αναπηρία 67% και άνω που ήταν ταυτόχρονα κάτοχος βιβλιαρίου δεν πραγματοποιείται έλεγχος εισοδήματος, αφού εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης των υπόλοιπων μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης εισοδήματος, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω. 

Οικογένεια, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων, πλην ενός τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω και ενός τέκνου με αναπηρία κάτω από 67%. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών (πατέρας ή μητέρα) αιτείται μόνο για τα τέκνα. Πραγματοποιείται έλεγχος 
οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης του ατόμου με αναπηρία κάτω από 67% και σε περίπτωση υπέρβασης, θετική απόφαση εκδίδεται  μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

Άτομο που ανήκει στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β΄), αλλά διαθέτει γνωμάτευση ΚΕΠΑ, δεν χρειάζεται να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση, αλλά για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας προτιμάται η γνωμάτευση ΚΕΠΑ και κρίνεται αναλόγως του
ποσοστού του (άνω ή κάτω από 67).


Πηγή: Εφημερίδα "Έθνος"