meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

SOS ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


Συμπεράσματα και Προτάσεις
Επιστημονικών Συναντήσεων Συνεργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών των Ομάδων Παιδικής Προστασίας των Δήμων (Αττικής και Θεσσαλονίκης) σχετικά με το
«Συντονισμό Δράσεων & Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας»
Διοργάνωση:
* Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης της Θυματοποίησης
και της Εγκληματικότητας Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)
* Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
με τη Συνεργασία:
* του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και
* του Συνηγόρου του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού
Υπό την Αιγίδα:
* του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
* του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δεκέμβριος, 2011
Εισαγωγή
Το Κεντρικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) διοργάνωσαν κύκλο επιστημονικών συναντήσεων συνεργασίας των κοινωνικών λειτουργών των Δήμων, μελών των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.). Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2011, όπου συμμετείχαν τριάντα (30) κοινωνικοί λειτουργοί, μέλη των Ο.Π.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια η δεύτερη στην Αθήνα, στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2011, όπου συμμετείχαν εξήντα οκτώ (68) κοινωνικοί λειτουργοί, μέλη των Ο.Π.Α. της Περιφέρεις Αττικής.
Ο κύκλος αυτών των επιστημονικών συναντήσεων διοργανώθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 8, του Ν. 3961/2011 (ΦΕΚ97/τ.Α΄/29-04-11) που αναφέρεται στη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107», στη σύσταση των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) των Δήμων και στην τήρηση Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. οικ.49540/04-05-2011- (ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-05-11) σχετικά με τον «Συντονισμό Δράσεων και Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας.
Στις συναντήσεις αυτές προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Εισαγγελείς Ανηλίκων των Περιφερειών, εκπρόσωποι του Τμήματος Ανηλίκων της Γενικής Ασφάλειας, εκπρόσωποι των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και ο Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού που παρέχουν ενεργή στήριξη στην προσπάθεια συντονισμού των Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας.
Κατά την διάρκεια των ανωτέρω συναντήσεων συζητήθηκαν με τη συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων οργανισμών και θεσμικών οργάνων, θέματα σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές στην Παιδική Προστασία. Αναλύθηκε η πραγματικότητα σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο των Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας της χώρας μας, επισημάνθηκαν οι προβληματισμοί και καταγράφηκαν οι προτάσεις των στελεχών των Ομάδων Παιδικής Προστασίας των Δήμων για τις άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες βελτίωσης της ανταποκρισιμότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας που παρέχονται στους ανηλίκους σε κίνδυνο στη χώρα μας.
Συμπεράσματα και προτάσεις
Επιστημονικών Συναντήσεων Συνεργασίας για το
Συντονισμό των Δράσεων και Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας
Οι συμμετέχοντες Κοινωνικοί Λειτουργοί, μέλη των Ομάδων Παιδικής Προστασίας (Ο.Π.Α.) των Δήμων και οι εκπρόσωποι των άλλων φορέων Παιδικής Προστασίας αναφέρθηκαν στα θεσμικά, επιστημονικά, δεοντολογικά, και λειτουργικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά στην άσκηση του έργου τους.
Συνοπτικά παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία των κοινών επισημάνσεων και οι αντίστοιχες προτάσεις:
1. Έλλειψη προσωπικού:
Κοινή επισήμανση των συμμετεχόντων αποτέλεσε η διαπίστωση ότι υφίσταται τρομακτική υποστελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και κυρίως των Υπηρεσιών που απευθύνονται στην οικογένεια και τα παιδιά. Διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός Δήμων δεν διαθέτουν κανένα κοινωνικό λειτουργό στις Υπηρεσίες τους, παρόλο το πλήθος των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας που εκχωρήθηκαν στους Δήμους, με το Νόμο του «Καλλικράτη». Επιπλέον, ακόμη και σε Δήμους που υπηρετεί ελάχιστος αριθμός κοινωνικών λειτουργών είναι διασπαρμένος σε διαφορετικά ΝΠΔΔ και δράσεις του Δήμου που απευθύνονται κυρίως στους ηλικιωμένους. Σε ελάχιστους Δήμους υφίστανται Κοινωνικές Υπηρεσίες για παιδιά και την οικογένεια.
Κατόπιν αυτών, παρόλο που οι συμμετέχοντες εκτιμούν την απόλυτη αναγκαιότητα της σύστασης των Ομάδων Παιδικής Προστασίας (Ο.Π.Α.) από τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου, δεδομένης της προτεραιότητας στα παιδιά και κυρίως αυτά που βρίσκονται σε κίνδυνο, αυτό καθίσταται πρακτικά αδύνατο με τις υφιστάμενες συνθήκες στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών των περισσοτέρων Δήμων της χώρας μας. Η κατάσταση αυτή καθιστά πολύ δύσκολο το έργο των ελάχιστων κοινωνικών λειτουργών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο της πρόληψης, συμβουλευτικής, έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης των παιδιών και της οικογένειας. Ακόμη, λόγω των συνθηκών που αναφέρονται παραπάνω, αδυνατούν να ανταποκριθούν έγκαιρα και ποιοτικά στις επείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και των ερευνών καταγγελιών για παιδιά σε κίνδυνο, όπως αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αρκετές περιπτώσεις στη συγκέντρωση στοιχείων για την προκαταρκτική διερεύνηση αντίστοιχων καταγγελιών από τη Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται όταν τους ζητούν να καλύψουν αντίστοιχες ανάγκες για όμορους Δήμους που δεν διαθέτουν κοινωνικούς λειτουργούς.
Προτάθηκε η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την άμεση στελέχωση όλων των Δήμων της χώρας με κοινωνικούς λειτουργούς, με προτεραιότητα αυτών που δεν διαθέτουν κοινωνικούς λειτουργούς, για τη οργάνωση των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) και των Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας του Δήμου. Ως πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία για την επείγουσα στελέχωση των Δήμων με κοινωνικούς λειτουργούς προτάθηκε η έγκριση πρόσληψης επικουρικών κοινωνικών λειτουργών. Ταυτόχρονα, το ταχύτερο δυνατό, η κατ’ εξαίρεση έγκριση τακτικής πρόληψης κοινωνικών λειτουργών για τις Υπηρεσίες Παιδικής Προστασίας των Δήμων και μετακίνησης των κοινωνικών λειτουργούν από τις Περιφέρειες στους Δήμους εφόσον δεν ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής πρόνοιας.
2. Θεσμικό πλαίσιο:
Επισημάνθηκε πλήθος οργανωτικών και λειτουργικών ελλείψεων που καθιστούν δύσκολο έως αδύνατο το έργο των κοινωνικών λειτουργών των Δήμων και κυρίως των μελών των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.). Συνήθως η προϊσταμένη αρχή των κοινωνικών λειτουργών ασκείται άμεσα από αιρετούς που δεν τηρούν τις διαδικασίες υπηρεσιακής δεοντολογίας, της επιστημονικότητας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και της επαγγελματικής δεοντολογίας των στελεχών. Η διάρθρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι ελλιπής και πολλές φορές ασαφής και δεν προβλέπονται υπηρεσιακά αρμόδια όργανα που να διαφυλάττουν όλα τα ανωτέρω και σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλονται πρακτικές αλλότριων συμφερόντων και πελατειακών σχέσεων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα διασφάλισης του επαγγελματικού απορρήτου, των τηρουμένων στοιχείων και της ασφαλούς διακίνησης των σχετικών κοινωνικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και άλλες εξουσιοδοτημένες σχετικά Κοινωνικές Υπηρεσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν τους διατίθενται τα απόλυτα απαραίτητα μέσα για να ασκήσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους (χώροι συνεντεύξεων, ασφαλείς τηλεφωνικές γραμμές, εμπιστευτικό πρωτόκολλο, ασφαλές φαξ, χώροι ασφαλούς αρχειοθέτησης, κ.ά.). Σχεδόν ανύπαρκτη καταγράφεται η παροχή νομικής στήριξης στους κοινωνικούς λειτουργούς για την άσκηση του έργου τους, με αποτέλεσμα επισφαλείς συνθήκες προσωπικής προστασίας από πιθανές επιθέσεις και εχθρικές συμπεριφορές ζευγαριών και γονέων.
Προτάθηκε η νομοθετική θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου άσκησης του έργου των κοινωνικών λειτουργών των Δήμων και κυρίως αυτών που στελεχώνουν τις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) και τις Υπηρεσίες Παιδιού και Οικογένειας με τη δημιουργία αντίστοιχου Τμήματος Παιδικής Προστασίας σε όλους τους Δήμους της χώρας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η άμεση σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσώπων των Ο.Τ.Α., των θεσμικών, συλλογικών και κοινωνικών οργάνων Προστασίας Ανηλίκων, ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών, προκειμένου να εκπονηθεί και να θεσμοθετηθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας (στους Δήμους) και στη χώρα μας. Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργικότητας και διασφάλισης της δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών των μελών των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) προτάθηκε η αποστολή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Ο.Τ.Α. για την παροχή των αναγκαίων μέσων για την άσκηση του θεσμοθετημένου έργου τους και η υποχρέωση έκδοσης επαγγελματικής ταυτότητας από κάθε Δήμο για τα μέλη της Ο.Π.Α..
3. Έλλειψη εθνικού συντονιστικού φορέα:
Επισημάνθηκε ότι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) των Δήμων αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας με τις Μονάδες προστατευμένης φιλοξενίας παιδιών και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας (αναδοχή) και αποκατάστασης (υιοθεσία), με αποτέλεσμα καθυστέρηση της προστασίας των παιδιών σε κίνδυνο και γραφειοκρατική επιβάρυνση από την αλληλογραφία υποβολής αιτημάτων εισαγωγής ή ένταξης στα προγράμματα αυτά. Ενδεικτικά, καταγράφηκαν αναφορές για μακροχρόνια παραμονή σε νοσηλευτικά κέντρα, ή σε οικογένειες, ή συνθήκες που προκαλούν βλάβη στα παιδιά. Επίσης, αναφέρθηκε η καθυστέρηση ανάπτυξης του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων σε όλη τη χώρα και η συρρίκνωση περίπου 400 θέσεων προστατευμένης φιλοξενίας στις κρατικές Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών την τελευταία δεκαετία, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί από αντίστοιχες εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε η συνεχής αυξητική τάση προγραμμάτων προστατευμένης φιλοξενίας παιδιών από εθελοντικές οργανώσεις. Η παραπάνω κατάσταση καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τη λειτουργία ενιαίου μηχανισμού συντονισμού, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της ζήτησης υπηρεσιών παιδικής προστασίας και προστατευμένης φιλοξενίας, φροντίδας και αποκατάστασης παιδιών σε κίνδυνο.
Προτάθηκε η θεσμοθέτηση ενιαίου μηχανισμού συντονισμού, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της ζήτησης υπηρεσιών παιδικής προστασίας, όπου όλοι οι φορείς παιδικής προστασίας θα έχουν άμεση οριζόντια συνεργασία (θα απευθύνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους για υπηρεσίες φιλοξενίας ή ένταξης σε προγράμματα κοινωνικής φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο και οι αντίστοιχοι φορείς θα ενημερώνουν το σύστημα για τη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων).
4. Επιστημονική και εκπαιδευτική στήριξη:
Επισημάνθηκε ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη ενιαίας προτυποποιήσεις των απαραίτητων διαδικασιών και των επιστημονικών εργαλείων για την άσκηση του έργου των Ομάδων Παιδικής Προστασίας (Ο.Π.Α.). Κυρίως επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ενιαίων επιστημονικών πρωτοκόλλων για τις διαδικασίες παρέμβασης και η εκπόνηση και παραμετροποίηση των αναγκαίων εργαλείων στην παιδική προστασία. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης τους στις σύγχρονες κλινικές και κοινωνικές τάσεις για την παιδική προστασία.
Προτάθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προγραμμάτων διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών των Ομάδων Παιδικής Προστασίας (Ο.Π.Α.) και ένταξης τους σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων αρμόδιων φορέων (Συνήγορος του Παιδιού, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΚΕΔΕ, κ.ά.). Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους το Κεντρικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. οικ.49540/04-05-2011- (ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-05-11) σχετικά με τον «Συντονισμό Δράσεων και Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας να διοργανώσουν αντίστοιχα προγράμματα.

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΤΑ EXTREME SPORTS ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ

Αν και παράλυτος, τα extreme sports είναι η αδυναμία του
Έμεινε παράλυτος αλλά ζει πιο ριψοκίνδυνα από τον καθένα μας. Γνωρίστε τον
ατρόμητο Μπάρι Γουέστ .
Είναι παράλυτος από τον λαιμό και κάτω αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει σε
τίποτα από το να ζει στο έπακρο.
Ο λόγος για τον 35χρονο Μπάρι Γουέστ, από το Έσσεξ, ο οποίος έχασε τη
λειτουργία των χεριών και ποδιών του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν
ήταν έφηβος και δεν νιώθει τίποτα από τον λαιμό και κάτω.
Ωστόσο, του αρέσει να τεστάρει τα όριά του και να ανεβάζει την αδρεναλίνη
του στα ύψη με κάθε ευκαιρία.

Έτσι, έχει κάνει παρά πέντε, ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, καγιάκ, σκι ενώ
έχει ανέβει στο Mount Snowdon τέσσερις φορές.
Μεταξύ άλλων, έχει γίνει εκπαιδευτής καταδύσεων ενώ ζωγραφίζει με το στόμα
υπέροχους πίνακες.
Η τελευταία του πρόκληση είναι να ανέβει στο Κιλιμάντζαρο, ενώ θέλει πολύ
να κάνει ιππασία.
"Ο κόσμος με ρωτά αν θα έκανα όλα αυτά που κάνω εάν δεν είχε συμβεί το
ατύχημα", λέει ο ίδιος, απαντώντας πως δεν μπορεί να είναι σίγουρος για
αυτό αλλά τα κατορθώματά του είναι πολύ πιο γλυκά από οτιδήποτε έκανε
πριν.
"Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, δεν μπορώ να υποκριθώ ότι δεν ήταν",
σημειώνει και τονίζει πως πάντα είχε στο μυαλό του ότι έπρεπε να το
συνηθίσει και να προχωρήσει στη ζωή του.
"Είτε έχει μια αναπηρία είτε όχι όλοι πρέπει να να βγούμε εκεί έξω και να
κάνουμε πράγματα", συμπληρώνει, και λέει πως αυτό θέλει να δείξει στον
κόσμο ότι σε κανένα δεν αρέσει η μιζέρια.
Στην αρχή μάλιστα λέει ότι ο γιατρός δεν τον άφηνε να πέσει με το
αλεξίπτωτο γιατί η αδρεναλίνη θα ανέβαζε την πίεση του αίματός του και θα
πέθαινε πριν καν προσγειωνόταν.
Μάλιστα κατάφερε να πείσει τον γιατρό του μετά από ένα χρόνο,
"Μετά από αυτό ένιωσα αθάνατος", τονίζει.
Πηγή: www.news247.gr

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
Συνέντευξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή στον ιστότοπο http://meallamatia.blogspot.com


-Από την Αιτωλοακαρνανία στη Β’ Αθήνας και από το Πα.Σο.Κ. στον Συ.Ριζ.Α.: Κάποιοι μιλούν για πολιτικές ντρίπλες του Κουρουμπλή, ο Κουρουμπλής τι λέει;
Η απόφασή μου να έρθω σε ρήξη με το κόμμα στο οποίο ανδρώθηκα πολιτικά και υπήρξα πολιτικά ερωτευμένος, δεν ήταν ούτε απλή ούτε ανώδυνη. Ωστόσο, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έπαψε να πορεύεται με προτεραιότητα το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας, εγώ δεν μπορούσα παρά να παύσω οριστικά τη συμπόρευσή μου.
Εάν προέτασσα το πολιτικό μου συμφέρον θα μπορούσα κάλλιστα να μην διαφοροποιήσω τις επιλογές μου ούτε ως προς το κόμμα, ούτε ως προς την περιφέρεια. Η συνεργασία με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α και τον Α. Τσίπρα, είναι προϊόν συλλογικών αποφάσεων στα πλαίσια της Ενωτικής Κίνησης στην οποία ανήκω. Οι προσπάθειες που καταβάλαμε με σκοπό τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων των αριστερών, δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων στην πράξη βρήκαν ανταπόκριση μόνο από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος φορέας που αντιλαμβάνεται τις ευθύνες της ιστορικής στιγμής, καθώς και το πόσο επείγον καθίσταται να προτάξουμε το συμφέρον της κοινωνίας έναντι των επιμέρους εκλογικών καταγραφών. Σε ότι αφορά την υποψηφιότητά μου στη Β’ Αθηνών είναι σαφές ότι το εγχείρημα, συγκρινόμενο με τις σχετικές συνθήκες στην Αιτωλοακαρνανία, είναι πολύ δυσκολότερο και με μεγαλύτερο ρίσκο. Στη ζωή μου δε με φόβισαν ποτέ οι δυσκολίες, αντίθετα το δύσκολο του εγχειρήματος με γοητεύει και με συναρπάζει


-Νιώσατε να σας αφορά το προεκλογικό προσκλητήριο Βενιζέλου στους διαγραμμένους βουλευτές να επιστρέψουν στο Πα.Σο.Κ. ή για σας δεν υπάρχει επιστροφή;
Τι σας απομάκρυνε ψυχικά και πολιτικά από την παράταξη που υπηρετήσατε τόσα χρόνια;
Ο πολιτικός μου προβληματισμός δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Νιώθω ότι ιδεολογικά και πολιτικά το ΠΑΣΟΚ μου είναι ξένο. Το ΠΑΣΟΚ είναι αλλού. Εγώ υπερασπίστηκα, υπερασπίζομαι και θα υπερασπίζομαι τις αξίες του κοινωνικού κράτους και την αξιοπρέπεια ενός τόπου και ενός λαού που οι σχέσεις μου μαζί του πρέπει να στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και όχι στο εκατέρωθεν βόλεμα.
-Υπάρχει στ’ αλήθεια πρακτικά εφαρμόσιμος τρόπος ανατροπής της κοινωνικής αδικίας που ζούμε σήμερα;
Εάν είμαστε αποφασισμένοι, συλλογικά αλλά και ο καθένας ξεχωριστά στην καθημερινότητά μας, να συγκρουστούμε με τη μεγαλύτερη παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος που είναι η μικρή ή μεγάλη διαπλοκή, εάν η κοινωνία είναι αποφασισμένη να προτάξει αυτό το αίτημα και να διεκδικήσει από όλους όσους επιλέγει κάθε φορά να την εκπροσωπήσουν να εργαστούν για αυτό το σκοπό, τότε είναι βέβαιο ότι θα κατορθώσουμε να κηρύξουμε έναν αποτελεσματικό πόλεμο κατά της ενδημούσας κοινωνικής αδικίας. Τα παραπάνω συνιστούν προϋπόθεση προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και να πιστέψει ο πολίτης ότι τα βάρη κατανέμονται επιτέλους με δίκαιο τρόπο.
-Είστε ο πρώτος βουλευτής με αναπηρία που εξελέγη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με σταυρό προτίμησης. Πού σας βοήθησε και πού σας δυσκόλεψε η ιδιαιτερότητα σας αυτή (τύφλωση), στην ενασχόληση σας με τα Κοινά;
Δυστυχώς η αναπηρία συχνά αντιμετωπίζεται στη βάση των ελληνικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων και δεισιδαιμονιών. Την ίδια στιγμή συνιστά μία πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους που συνθέτεται στη βάση αντικειμενικών, αλλά και υποκειμενικών όρων. Βαθιά προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι η ιδιαιτερότητα της αναπηρίας προσλαμβάνει ποικίλες εκφάνσεις ανάλογα με τον τρόπο που την αντιμετωπίζει το άτομο που έχει το βίωμα. Στη βάση αυτής της θεώρησης επιτρέπεις και στα άτομα με τα οποία συσχετίζεσαι να σε αντιμετωπίσουν σε μία ευρεία γκάμα επιλογών και όχι εντός του περιοριστικού πλαισίου που αναπαράγουν τα σχετικά στερεότυπα.
-Ποιους θεωρείτε τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην προσωπική σας πορεία και ιστορία στα 62 έτη της ζωής σας;
Ο πρώτος μεγάλος σταθμός είναι το γεγονός της απώλειας της όρασής μου σε ηλικία 10 ετών. Βρέθηκα αιφνίδια αντιμέτωπος με μία νέα πραγματικότητα και αυτή η εμπειρία με κατέστησε πρώιμα ρεαλιστή. Ωστόσο, απελευθέρωσε μέσα μου επιθυμίες και δυνατότητες που ενδεχομένως μία άλλη συνθήκη να μην είχε κεντρίσει.
Στη συνέχεια καταλυτικό ρόλο διετέλεσε η εμπειρία μου στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. Εκεί συνειδητοποίησα πόσα πολλά πράγματα μπορούσα να κάνω μέσα από τη δύναμη που μου έδινε η γνώση και πίστεψα βαθύτατα και αδιαπραγμάτευτα ότι αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα.
Τρίτος σταθμός, η εισαγωγή μου στη Νομική Αθηνών. Ήταν η πρώτη ένδειξη που επιβεβαίωνε την πίστη και την αυτοπεποίθησή μου ότι θα κατορθώσω να ζήσω όπως επιλέγω εγώ και όχι όπως θα βόλευε τους άλλους.
Στις 2/5/1976, μαζί με άλλους συναδέλφους μου τυφλούς συγκροτήσαμε μία ομάδα με σκοπό τη ρήξη με τις κοινωνικές πρακτικές που περιθωριοποιούσαν τους τυφλούς και τους αναπήρους. Διεκδικήσαμε το δικαίωμα στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ατεκμηρίωτο ‘δικαίωμα’ κάποιον να αναγορεύονται σε προστάτες μας, καθώς και τη δική μας υποχρέωση να διάγουμε το βίο μας ‘προστατευόμενοι’. Ο αγώνας των τυφλών του 1976 μετέτρεψε τον τότε Οίκο Τυφλών σε ένα μικρό κοινωνικό Πολυτεχνείο, εξέπεμψε το αίτημα των ισχυρών κοινωνικών ανατροπών που απαιτούσε η μεταπολιτευτική κοινωνία και αποτύπωσε με προκλητικό τρόπο τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που συντελούνταν στα πλαίσια της.
Το 1982 όταν διορίστηκα πρόεδρος της Σχολής Τυφλών Καλλιθέας. Επρόκειτο για μεγάλη προσωπική δοκιμασία, καθώς καλούμουν να κάνω πράξη τις διεκδικήσεις του αγώνα των τυφλών για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο και να δικαιώσω το αίτημα συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων που μας αφορούσαν.
Το 1983 υπήρξα ο πρώτος σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας με αναπηρία. Δυστυχώς και ο τελευταίος. Άλλη μία προσωπική δοκιμασία. Κλήθηκα να δικαιώσω την εμπιστοσύνη όσων τόλμησαν τότε μία τέτοια επιλογή και τις προσδοκίες όλων όσων περίμεναν τη συμβολή μου στην οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους εκείνης της περιόδου.
Το 1989 ιδρύσαμε την Εθνική Συνομοσπονδία Προσώπων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ) με σκοπό να οργανώσουμε ένα μηχανισμό υπεράσπισης της αξιοπρέπειας του βιαζόμενου καθημερινά από το ρατσισμό, τα κοινωνικά και πολεοδομικά εμπόδια, αναπήρου. Επρόκειτο για ένα στόχο για την πραγμάτωση του οποίου πάλευα επί 13 χρόνια.
Το 1993 η ανατρεπτική απόφαση του τότε πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου να με τοποθετήσει γενικό γραμματέα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αποτέλεσε για μένα τη μεγαλύτερη πρόκληση. Έπρεπε να δικαιώσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, αλλά και να παράξω έργο που θα συνέβαλε στην απελευθέρωση δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων από εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που το σύστημα περιθωριοποιούσε στο βωμό μίας ιδεολογίας που θεωρούσε τις δαπάνες στην πρόνοια παθητικές και αντιπαραγωγικές.
Το 1996 όταν είχα πρόταση να τοποθετηθώ σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας την απέρριψα. Αποφάσισα να πολιτευτώ στην περιφέρεια με σταυρό, επιλογή που για κάποιους εθεωρείτο πολιτική αυτοκτονία. Ωστόσο, εγώ απαιτούσα από τον εαυτό μου να δοκιμαστώ σε αυτό το καμίνι γιατί έπρεπε να επιβεβαιώσω μέσα από την εμπιστοσύνη του κόσμου τα όσα είχα χτίσει έως τότε. Η ζωή με δικαίωσε.
-Ο κ. Τσίπρας έχει διατυπώσει ποικίλες προτάσεις συνεργασίας με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα χωρίς αποτέλεσμα έως τώρα. Τα ανοίγματα αυτά μήπως σημαίνουν φόβο για χαμηλά ποσοστά του Συ.Ριζ.Α. στις επερχόμενες εκλογές ή είναι κάτι παραπάνω;
Οι πρωτοβουλίες του Α. Τσίπρα επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μου ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που θέτει το συμφέρον της κοινωνίας και της πατρίδας πάνω από το προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Η πρωτοβουλία του για τη συγκρότηση ενός πατριωτικού, εναλλακτικού, κοινωνικού, αναπτυξιακού μετώπου με πυρήνα την Αριστερά δείχνει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη.
-Είναι εφικτή κατά τη γνώμη σας η ανασυγκρότηση της Αριστεράς και αν ναι, ποια είναι η συνταγή;
Προσωπικά εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό τοπίο και θα επιβάλει στην αμήχανη Αριστερά νέες στρατηγικές και προτεραιότητες.
-Ποιους διεκδικείτε να εκφράσετε και να εκπροσωπήσετε στη νέα Βουλή της 7ης Μάιου;
Παραμένω αδιαπραγμάτευτος υποστηρικτής του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής δημοκρατίας και της οικονομικής δικαιοσύνης. Θα υπερασπιστώ μία Ελλάδα και μία Ευρώπη με επίκεντρο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα συμβάλλω στη διεκδίκηση των κατοχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από τη Γερμανία και θα διεκδικήσω μαζί με όλους όσους συμφωνούν, την κατοχύρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα απαιτήσουμε το κόστος του κουρέματος των ασφαλιστικών ταμείων των 16 δις που μετέτρεψε σε ομόλογα η Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να ρωτήσει τα ταμεία, να το υποστούν οι μέτοχοι και όχι τα ταμεία.


Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής γεννήθηκε το 1951 στο Ματσούκι Αιτωλοακαρνανίας και κατάγεται από ποντιακή προσφυγική οικογένεια. Είναι Δρ. κοινωνικών επιστημών, δικηγόρος και εκλέχτηκε τρεις φορές βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Από τον Ιούλιο του 2011 που καταψήφισε το μεσοπρόθεσμο είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
Το 1961 έχασε το φως του από έκρηξη γερμανικής χειροβομβίδας, απομεινάρι του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Πολιτικοποιήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια στη Σχολή Τυφλών, ενώ στη συνέχεια εισήχθη με Πανελλήνιες Εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1974 συμμετέχει ενεργά στους αγώνες του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος. Την περίοδο 1976-1981 επικέντρωσε την προσπάθειά του στην οργάνωση της κοινωνικής εξέγερσης των τυφλών με κεντρικά αιτήματα το δικαίωμα στη μόρφωση, στην αξιοπρέπεια και την κατοχύρωση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Συγκρούστηκε με τους αντιδραστικούς κατεστημένους μηχανισμούς του κράτους, της εκκλησίας και των διαχειριστών της φιλανθρωπίας και διώχθηκε με το Νόμο 4000.
Την περίοδο 1993-1996 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και επιτέλεσε ουσιαστικό έργο με έμφαση στην παιδική προστασία, στην τρίτη ηλικία και στα άτομα με αναπηρία. Η δημιουργία πλήθους καινοτόμων κοινωνικών υποδομών πρόνοιας συνδέθηκε με την περίοδο άσκησης των καθηκόντων του στην εν λόγω θέση.
Για την κοινωνική του δράση τιμήθηκε πολλές φορές από ελληνικούς και διεθνείς φορείς (Ίδρυμα Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Λέσχη Υγείας της Ευρώπης κ.α.). Το 2006 η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε ως αναγνώριση των κοινωνικών και πολιτικών του αγώνων με σκοπό την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους και μίας ανθρώπινης κοινωνίας.
Η συνέπεια στο πολιτικό και κοινωνικό του έργο επέβαλε την παύση της συμπόρευσής του με το ΠΑΣΟΚ του μνημονίου, που αποτέλεσε και την προσωπική του κόκκινη γραμμή ως προς τη συνείδηση και την πολιτική του θέση.
Σήμερα είναι μέλος της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής της Ενωτικής Κίνησης για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου αριστερού προοδευτικού και δημοκρατικού μετώπου και υποψήφιος βουλευτής Β΄ Αθήνας με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΠΙΘΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΕΣ

Να τι σημαίνει « Έχουμε αρχές»
Του Δημήτρη Κωνσταντάρα
Δημοσιογράφου, συγγραφέα και υποψηφίου βουλευτή (ΛΑΟΣ Α’ Αθήνας) .
Στο σύγχρονο Ελληνικό λεξιλόγιο – αν και όχι και οι τρεις Ελληνικές- υπάρχουν τρεις λέξεις που ορίζουν με τον καλύτερο τρόπο το «σωστό» , έτσι όπως άλλες λέξεις, σε άλλες γλώσσες δεν υπάρχουν :
  • Μπέσα( αλβανικής προέλευσης λέξη). Που ορίζεται ως « λόγος τιμής που δίνεται αμοιβαία ως επιβεβαίωση φιλίας, συνεργασίας ή αλληλοβοήθειας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εν ολίγοις εμπιστοσύνη και αξιοπιστία».
  • Φιλότιμο. Που ορίζεται ως « αξιοπρέπεια, τιμή, περηφάνια, χαρακτηριστικό συνέπειας προς τις υποχρεώσεις , ευσυνειδησία» ένα χαρακτηριστικό εκείνου που δεν θέλει να δίνει δικαιώματα να θιγεί η τιμή και η υπόληψή του. 
  •  Αρχές.
Υπάρχει αυτό το «πράγμα» στη σημερινή πολιτική σκηνή; Υπάρχει φιλότιμο, υπάρχει μπέσα, υπάρχουν αρχές; Υπάρχει τέτοιο στοιχείο που να χαρακτηρίζει τους πολιτικούς; Και πόσο σπάνιο είναι;


Το κίνημα του διάσημου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη "Σπίθα" ,ένα κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και δημιούργησε αίσθηση με τις ιδέες και τις προτάσεις του , είχε καθοριστεί με τις λέξεις του ίδιου του δημουργού του : « Σήμερα βάζω εγώ μια σπίθα και περιμένω ν ακολουθήσουν κι άλλες, μέχρι η σπίθα να φουντώσει και να γίνει η καθαρτήρια φωτιά που θα μας σώσει».


Την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012, το «Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών- Σπίθα» ανακοίνωσε τη διαγραφή τεσσάρων οργανώσεών του οι οποίες συνέπραξαν με το κόμμα «Ανεξάρτητοι Έλληνες» του Πάνου Καμμένου.


Στην ανακοίνωση, η Σπίθα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί πολιτική απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού, την στιγμή που υπάρχει δική μας απόφαση ότι δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές».Η απόφαση διαγραφής αφορά την «Σπίθα Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Μελισσίων», την «Σπίθα Αγώνα Ελληνικού», την «Σπίθα Αποκορώνου Χανίων» και την «Σπίθα 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης».

Προφανώς δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Αλλά η Σπίθα, ο Θεοδωράκης και όλοι οι άλλοι επιφανείς συνεργάτες του στη δημιουργία αυτής της Κίνησης, αυτού του «Μετώπου Αντίστασης» που πραγματικά «ταρακούνησε» το πολιτικό κατεστημένο με τη δημιουργία, τη δραστηριότητα και τις διακηρύξεις του ΕΧΟΥΝ αρχές. Και δεν δίστασαν να πάρουν τη σωστή απόφαση, με το όποιο κόστος.

Υπάρχουν κι άλλοι με αρχές, φιλότιμο και μπέσα αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή της ταλαιπωρημένης μας Ελλάδας. Αρκετοί είναι μέσα στο πολιτικό «σύστημα». Δυο-τρεις είναι και πολιτικοί αρχηγοί που πολλές φορές δυσκολεύονται να το «περάσουν» στον απογοητευμένο και επηρεαζόμενο από δημοσκοπήσεις και «παπαγαλάκια» μέσο Έλληνα.

Οι ψηφοφόροι οφείλουν να τους «ψάξουν» , να τους «βρούν» και να τους υποστηρίξουν. Πέρα από Μνημονιακές ή Αντι-Μνημονιακές πολιτικές, πέρα από δημοσκοπήσεις και αναλύσεις, πέρα από σχόλια και κακόβουλες, υποβολιμαίες κριτικές ή υστερόβουλες ενέργειες και πρωτοβουλίες, πέρα από την καθημερινή υπονόμευση, άνθρωποι με μπέσα και φιλότιμο ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Το απέδειξε ο Μίκης Θεοδωράκης, δείχνοντάς μας τι σημαίνει «Έχουμε Αρχές».


Πηγή: Εφημερίδα «Νέα Εγνατία» της Καβάλας

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ BONUS ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

΄΄Ιλιον 05.04.2012                     
Αρ. Πρωτ.: 16575
Προς :
κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο
Υφυπουργό Εσωτερικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»
Σχετ: «Η υπ’ αρ. 10/9866/12 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ»
Με την υπ’ αρ. 10/9866/12 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αρ. 2/21967/0094/12 όμοια του Υπουργείου Οικονομικών, δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, όχι με τη συνδρομή χρηματοπιστωτικών δομών και συνομολόγηση δανείων, αλλά με έκτακτη προς το σκοπό τούτο χρηματοδότηση.
Επ’ αυτού θα θέλαμε να αναπτύξουμε τη δική μας άποψη, ως Δήμος που πλέον των είκοσι ετών ουδέποτε δημιούργησε υποχρεώσεις πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του, προσβλέποντας σε ευνοϊκές κρατικές ρυθμίσεις.
Ο κάθε Δήμος αποτελεί ένα διευρυμένο τρόπον τινά «νοικοκυριό», για την επιβίωση του οποίου απαιτείται σωστή και ρεαλιστική διαχείριση των εσόδων του σε συνάρτηση με τα έξοδά του, περιλαμβανομένου ενός ποσού ασφαλείας για τυχόν διαχειριστικές ανάγκες. Τούτο πολύ απλά σημαίνει, ότι περιορίζει τα έξοδά του όταν διαπιστώσει ότι δεν επαρκούν τα οικονομικά του διαθέσιμα. Αυτή την απλή αρχή, χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις και μεταπτυχιακά επί των οικονομικών, τηρούσε και τηρεί απαρέγκλιτα ο Δήμος μας επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται παρόμοιες ρυθμίσεις για την επιβίωσή του. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε, ότι ουδέποτε προσέλαβε πληθώρα προσωπικού, όταν επιτρεπόταν, για λόγους και μόνον πολιτικής σκοπιμότητας, χωρίς να υπολογίσει τη δυνατότητα πληρωμής της μισθοδοσίας του. Για μας ήταν αυτονόητη η άσκηση συνετής οικονομικής διαχείρισης για την ομαλή λειτουργία του Δήμου.
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι αυτά που εμείς θεωρούσαμε αυτονόητα, αποτελούσαν αντικείμενα διαπραγμάτευσης με στόχο την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δήμων δια σχετικής επιχορήγησης.
Τη λύπη διαδέχεται η αγανάκτηση και το εύλογο ερώτημα «τι κερδίσαμε με τη συνετή οικονομική διαχείριση» που τόσα χρόνια ασκούσαμε, και μήπως θα έπρεπε να υπερβούμε τις οικονομικές δυνατότητές μας, εφ’ όσον θα υπάρξει κάποια στιγμή έκτακτη κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη αυτών των δαπανών ή μήπως να δημιουργούσαμε από τούδε και στο εξής.
Οι ως άνω διαπιστώσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να σας προβληματίσουν και να βρεθεί ένας τρόπος να μην αισθάνονται αδικημένοι όσοι δήμοι θα έπρεπε να είναι υπερήφανοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους, απολαμβάνοντας, παραδείγματος χάριν, ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, πάντα στα πλαίσια των επιταγών του Συντάγματος και της εκπλήρωσης του σκοπού τους για βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Εκτός, βεβαίως, εάν το γεγονός ότι, επί παραδείγματι, ο δήμος μας εν μέσω οικονομικής κρίσης είχε αποθεματικό δέκα εκατομμυρίων ευρώ στον απολογισμό του 2011, θεωρείται ασήμαντο και ευτελές επίτευγμα.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι σε μια υγιή κοινωνία σαφώς και πρέπει να βοηθούνται μεν οι οικονομικώς αδύνατοι, να επιβραβεύονται δε οι συνετοί, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πραγματική πρόοδος, την οποία περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη σήμερα.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ ΤΡΕΛΕΣ- LEMON PIE


"ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ ΤΡΕΛΕΣ"
Αυγά-μάτια..και όχι μόνο..!

Αισθήσεις 5, 6 για τους φίλους μας με ιδιαίτερες ικανότητες! Και επειδή δεν είμαι γιατρός να μιλήσω για τις άλλες αλλά μαγείρισσα,
θα προσπαθήσω να ομορφύνω την απόλαυση της γεύσης με ιδέες και συνταγές.
Είμαι η Βίβιαν Τσαραμύρση,πολύ καλή φίλη του Βαγγέλη και
επαγγγελματίας Chef.Εδώ θα βρείτε συνταγές κάθε εβδομάδα
για διάφορες περιστάσεις,από το sandwich που τρώτε για 10τιανό
μέχρι το μεγάλο σας γιορτινό τραπέζι.Δοκιμάστε τις
και πείτε μου!Σχόλια πάντα επιτρέπονται και αποζητούνται !
Και θα τα λέμε από δω κάθε Κυριακή, μέρα που μας αφήνει συνήθως λίγο παραπάνω χρόνο να ασχοληθούμε με την κουζίνα από μεράκι και όχι για αγγαρεία! Ευχαριστώ τον Βαγγέλη για το βήμα που μου δίνει και μέσα από μαγειρικά κόλπα, πάμε να δούμε τη γεύση και τη μαγειρική "Με Άλλα Μάτια"!!!
 
Ατομικές lemon pie για όλους!
 
Ο Alexander Frehse ένας Ελβετός φούρναρης, κατέγραψε τη πρώτη συνταγή της lemon pie. Παρόμοια συνταγή σας δίνω και εγώ, εύκολη και γρήγορη.. Καλέστε τους φίλους σας και τις φίλες σας το απόγευμα να απολαύσετε παρεούλα τον καφέ σας στην βεράντα τώρα που ο καιρός έχει γλυκάνει και φτιάξτε ατομικές lemon pie!! Θα ενθουσιαστούν! Καλή επιτυχία!
 
Υλικά για τις τάρτες
 
8-10 ταρτες
100γρ αυγά
500γρ αλεύρι μαλακό
3γρ μπέκιν πάουντερ
250γρ βούτυρο
125 ζάχαρη άχνη
5γρ αλάτι
Ξύσμα από μισό πορτοκάλι
1 πρέζα βανίλια


Εκτέλεση
Βάζουμε στο μίξερ τη ζάχαρη, το αλάτι, το βούτυρο και τα χτυπάμε. Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά και έπειτα την βανίλια, και το ξύσμα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέκιν πάουντερ και χτυπάμε ώσπου να ομογενοποιηθεί πλήρως η ζύμη. Βουτυρώνουμε τα ατομικά ταψάκια πάστας φλώρας και την ανοίγουμε μέσα εκεί. Πρέπει είτε να τις τρυπήσουμε με ένα πιρούνι είτε να βάλουμε μια λαδόκολλα και φασόλια, με αυτόν τον τρόπο δεν θα φουσκώσουν. Τις ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 25 λεπτά.


Υλικά για την κρέμα λεμονιού
80γρ ζάχαρη
450γρ γάλα
50γρ χυμό λεμονιού
Ξύσμα από 1 λεμόνι
1 πρέζα βανίλια
50γρ αυγά
40γρ κρόκοι
50γρ αλεύρι μαλακό
30γρ κορν φλάουρ
50γρ βούτυρο

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά τους κρόκους, τα αυγά και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε και το αλεύρι και το κορν φλάουρ Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα, τα 40γρ ζάχαρη, το χυμό λεμονιού, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού, και ανακατεύουμε. Μόλις βράσει προσθέτουμε το μίγμα που έχουμε στο μπολ βροχηδόν και ανακατεύουμε συνεχώς και όταν πάρει μία βράση την βγάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο. Έχουμε αφήσει τις τάρτες μας να κρυώσουν και βάζουμε από πάνω την κρέμα. Χτυπάμε 3 ασπράδια να γίνουν μαρέγκα και την στρώνουμε από πάνω και ψήνουμε σε δυνατό φούρνο να πάρει λίγο χρώμα.