meallamatia.blogspot.gr

meallamatia.blogspot.gr

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τη «Χάρτα Δικαιωμάτων» του πολίτη παρουσίασε η κυβέρνηση
Άρθρο τής εφημερίδας «Τα Νέα» τής 13ης Μαρτίου 2012.
Με δεδομένη τη συνταγματική επιταγή και τη γενική αρχή ότι η Δημόσια
Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες
άσκησης των δικαιωμάτων τους, η έλλειψη της προσβασιμότητας σε υποδομές,
υπηρεσίες και αγαθά συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Τη «Χάρτα Δικαιωμάτων» του πολίτη έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θέλοντας να επεκτείνει, όσο το δυνατόν, την
έγκυρη και σωστή πληροφόρηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους έναντι της
Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτησή τους.
Με τη «Χάρτα Δικαιωμάτων» παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το συνδυασμό των
ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, όπως είναι η «Διαύγεια», η Διαδικτυακή Πύλη «Ερμής» και το
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης
κατά την εφαρμογή τους.
Επίσης, διευκολύνει τους πολίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις
δημόσιες υπηρεσίες και αναφέρονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των πολιτών
και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να ασκούνται, όπως είναι μεταξύ των
άλλων η προσφυγή στις ανεξάρτητες Αρχές και τα ελεγκτικά σώματα.
Στη «Χάρτα Δικαιωμάτων» περιλαμβάνονται δώδεκα ενότητες:
1. Αιτήσεις προς τη Διοίκηση
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων χρησιμοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα
οποία χορηγούν υποχρεωτικώς οι δημόσιες αρχές για όλα τα θέματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Τα έντυπα αποτελούν μέσο αμφίδρομης
επικοινωνίας πολιτών-διοίκησης και διοίκησης-πολιτών, ενώ οι υπάλληλοι
οφείλουν να δέχονται τις αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία και
να απαντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οι πολίτες, παράλληλα με τη δυνατότητα που τους παρέχεται να μεταβαίνουν
στα ΚΕΠ ή στις διοικητικές αρχές και να ζητούν την έκδοση αντιγράφων
βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, έχουν και το δικαίωμα να υποβάλουν τηλεφωνική
αίτηση, μέσω του ΟΤΕ. Έτσι, καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1502 ζητούν την
έκδοση και αποστολή, με συστημένη επιστολή, ορισμένων πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, στη διεύθυνση που δηλώνουν, καταβάλλοντας 4,20 ευρώ
(τηλεφωνικό και ταχυδρομικό τέλος).
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αιτήσεις για τη
χορήγηση πιστοποιητικών του Δημοσίου και μέσω του προσωπικού τους
ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον, βέβαια, διαθέτουν σύνδεση με το
Διαδίκτυο, με επίσκεψή τους στον κυβερνητικό διαδικτυακό τόπο της Δημόσιας
Διοίκησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση «ermis.gov.gr».
2. Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων
Για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, τίθεται ο γενικός κανόνας
οι διοικητικές αρχές να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν
τις σχετικές υποθέσεις εντός της προθεσμίας των πενήντα ημερών, κατ’
ανώτατο όριο, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται διαφορετικές
προθεσμίες.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων
υπηρεσιών, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά ακόμη δέκα ημέρες, ενώ αν
η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε
τρεις ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει
τούτο στον ενδιαφερόμενο.
Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής
αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός
τουλάχιστον πέντε ημερών πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας,
να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον
υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για
την παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το
δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να έχει πρόσβαση στα αρχεία της
Διοίκησης και να λαμβάνει γνώση.
Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των προαναφερόμενων προθεσμιών
οδηγεί και σε δικαίωμα του ενδιαφερόμενου πολίτη να υποβάλει αίτηση για
την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.
3. Βεβαίωση γνησίου υπογραφής
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του, επί όλων των εγγράφων από τα οποία προκύπτει η δήλωση της
βούλησής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων που
αποδεικνύουν την ταυτότητά του.
4. Επικύρωση αντιγράφων
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα
ΚΕΠ, την επικύρωση αντίγραφων διοικητικών εγγράφων, από το πρωτότυπο ή από
το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε.
Επίσης, μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ, την
επικύρωση αντίγραφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί,
πρωτίστως, από δικηγόρο.
Επισημαίνεται ότι όλες οι διοικητικές αρχές είναι υποχρεωμένες να
βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων,
σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα. Κατά συνέπεια, είναι παράνομη τόσο η
άρνηση διοικητικής αρχής να προβεί στη διεκπεραίωση των ανωτέρω
διαδικασιών όσο και η παραπομπή για τις συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις
σε άλλη διοικητική αρχή.
5. ΚΕΠ
Μέσω των ΚΕΠ οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώσουν πάνω από 1.000
πιστοποιημένες με υπουργικές αποφάσεις διοικητικές διαδικασίες φορέων τού
στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα ΚΕΠ, ανάλογα με το προσωπικό που
υπηρετεί σε αυτά, λειτουργούν είτε 7.30 - 15.30 από Δευτέρα έως Παρασκευή
είτε με διευρυμένο ωράριο 8.00 - 20.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 8.00
- 14.00 το Σάββατο.
Σύντομα, επιλεγμένα ΚΕΠ σε κάθε νομό της χώρας πρόκειται να λειτουργήσουν
ως «υπηρεσίες μιας στάσης» για την ίδρυση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων
εταιρειών κάθε μορφής.
6. Διασφάλιση διαφάνειας και πληροφόρηση
Οι δημόσιες υπηρεσίες διευκολύνουν την ενημέρωση των πολιτών, τον
κοινωνικό διάλογο, την κριτική και το νόμιμο έλεγχο, χωρίς να απαιτούν από
τον πολίτη να θεμελιώσει ειδικό έννομο συμφέρον.
Η άρνηση παροχής αυτών των πληροφοριών και η αναγραφή μάλιστα σε θυρίδες
δημόσιων υπηρεσιών της φράσης «Δεν δίδονται πληροφορίες» έρχεται σε
αντίθεση με την ίδια τη φύση της δημόσιας υπηρεσίας.
Υπενθυμίζεται ότι με το Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθιερώθηκε η υποχρεωτική
ανάρτηση στο Διαδίκτυο των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων.
7. Απλούστευση διαδικασιών
Στην κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών εφαρμόζονται
διατάξεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση του
χρόνου διεκπεραίωσής τους και του δραστικού περιορισμού των διοικητικών
και οικονομικών βαρών προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Στο
πλαίσιο αυτό θεσπίσθηκε η κατάργηση δικαιολογητικών και η αντικατάστασή
τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Επίσης, στο πλαίσιο της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών εφαρμόζεται
το μέτρο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τη διοίκηση.
Διακρίνεται σε υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και σε αυτεπάγγελτη
αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου.
8. Ώρες εισόδου πολιτών στις υπηρεσίες
Η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και τα λοιπά ΝΠΔΔ, για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο ωράριο εισόδου
του κοινού (12.00-14.30), γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα 09.00-15.00.
Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου κοινού
στους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα γραφεία υποδοχής
πολιτών επιτρέπεται 07.30-15.30. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τα γραφεία
των υπουργών, υφυπουργών, προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητών και
υποδιοικητών ΝΠΔΔ.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου να
τροποποιούν το ωράριο υποδοχής των πολιτών αιφνιδίως, ανατρέποντας
πρακτικές που ακολουθούνται επί μακρόν.
9. Μέτρα εξυπηρέτησης των ΑμεΑ
Με δεδομένη τη συνταγματική επιταγή και τη γενική αρχή ότι η Δημόσια
Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες
άσκησης των δικαιωμάτων τους, η έλλειψη της προσβασιμότητας σε υποδομές,
υπηρεσίες και αγαθά συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της περιορισμένης προσβασιμότητας
ορισμένων κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, προβλέπεται ότι τα ΚΕΠ
στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρία, ενώ ήδη
εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα στους Δήμους».
Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΑμεΑ και με σκοπό την καλύτερη
ενημέρωσή τους, καθώς και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους από
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, έχει εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
ο «Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία». Επίσης, το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο
του έργου «Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης», δημιούργησε την πρώτη εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη για
τους πολίτες με αναπηρία.
10. Ρυθμίσεις και ελεγκτικά σώματα για τα δικαιώματα των πολιτών
Η Διοίκηση, όταν εκδίδει οποιαδήποτε ατομική διοικητική πράξη, οφείλει να
πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο, με την εν λόγω πράξη, και για την τυχόν
δυνατότητα άσκησης, κατ΄ αυτής, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς
προσφυγής και να κάνει μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου, της
προθεσμίας, καθώς και των συνεπειών παράλειψης της άσκησής της.
Ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται επιπροσθέτως, πέραν της δυνατότητας που
έχει να προσφεύγει στα δικαστήρια για την υποβολή των καταγγελιών του,
στην ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, στο Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
11. Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις
Επισημαίνεται η υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση προς τις δικαστικές
αποφάσεις, καθώς συνιστά ουσιώδες στοιχείο της αρχής του κράτους δικαίου
και αποτελεί συνταγματική επιταγή κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
95 του Συντάγματος.
12. Καταγγελίες και προτάσεις πολιτών
Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει περιστατικά ανάρμοστης
συμπεριφοράς, αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησής του, μη έγκαιρης
διεκπεραίωσης των υποθέσεών του, άρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των
υπαλλήλων του Δημοσίου των ΝΠΔΔ κ.λπ., απευθυνόμενος στο ΚΕΠ της επιλογής
του και συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο αίτησης-καταγγελίας.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση
Σχέσεων Κράτους - Πολίτη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
προκειμένου, στην περίπτωση που εκτιμά ότι η υπηρεσία με την οποία
συναλλάσσεται δεν λειτουργεί σύμφωνα με την αποστολή της και το γενικό
συμφέρον, να υποβάλει αίτηση ή διαμαρτυρία, να διατυπώσει προτάσεις για
την καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.
Επιπροσθέτως, ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του υπουργείου, προκειμένου
να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών και να κάνει
παρατηρήσεις σχετικά με το ωράριο εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες
και με ζητήματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες.

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΔΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θέλει άραγε ο κόσμος; Μπλεγμένο στο μυαλό μου…
Θέλουμε Κοινωνική Πολιτική ουσίας, με τους αποδέκτες των κοινωνικών παροχών να ταυτίζονται επιτέλους με τους αληθινούς δικαιούχους και απτά αποτελέσματα; Ή θέλουμε απλά να μιλάμε για Κοινωνική Πολιτική, να στομφολογούμε γιατί είναι της μόδας να αποκτάμε όλοι κοινωνικές μετοχές τώρα τελευταία στο χρηματιστήριο του λαϊκισμού και της φθηνής ιδιοτέλειας που μεταμφιέζεται σε προσφορά;

Γεννήθηκα τυφλός. Εντάχθηκα και ασχολούμαι ενεργά με το αναπηρικό κίνημα. Διατελώ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής στο Ίλιον. Συλλογικά, κοινωνικά καθήκοντα, θέσεις, υποχρεώσεις, Πιστεύω. Και τώρα τελευταία πολλές εσωτερικές συγκρούσεις που τραβούν κλωστές από τους θεσμικούς μου μανδύες και με κάνουν να γράφω, να σας μιλώ όλο και συχνότερα…

Συναυλίες αλληλεγγύης του Γιώργου Νταλάρα –παρακολούθησα μια και στο Ίλιον-. Γίνονται για έναν κοινωνικό σκοπό, μάλλον απροσδιόριστο εν πολλοίς στο μυαλό των διοργανωτών, ακόμη και της συλλογικότητας των δήμων που τις φιλοξενούν. Και επεισόδια, σπηλανθρωπικές συμπεριφορές και άναρθρα «ου» αντί για επιχειρήματα και διάλογο μέχρι τελικής πτώσης από κάποιους αυτόκλητους κοινωνικούς σωτήρες, απολίτιστους και παραπολιτικά ομαδοποιημένους.
Εδώ ο κοινωνικός σκοπός κάηκε από τις ετερόκλητες σκοπιμότητες.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή που δεκάδες ιερείς εξακολουθούν να δουλεύουν αθόρυβα χωρίς να περιμένουν μια συνέντευξη στο Skai στους ναούς τους για να ανακουφίσουν ταλαιπωρημένους συνανθρώπους τους στηρίζοντας τους με λίγο φαγητό, κάποια ρούχα και μερικά κέρματα για να ταγίσουν το αδηφάγο κράτος με τα πολλά στόματα (ΔΕΗ, Εφορία κλπ.), ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος διαμαρτύρεται δημοσίως γιατί η γραφειοκρατία καθυστερεί τις επενδύσεις της Εκκλησίας σε φωτοβολταϊκά και έτσι παγώνουν κινήσεις αλληλεγγύης υπέρ των φτωχών.
Και εδώ μάλλον θόλωσαν λίγο τα κιάλια της Ιστορίας απ’όπου κάποτε μέσω των Θρησκευτικών βλέπαμε το αθόρυβο πολύμορφο κοινωνικό έργο π.χ. των τριών Ιεραρχών, που αντιστεκόμενοι στους αντιχριστιανικούς διωγμούς, χιλιάδες χρόνια πριν και με πενιχρά μέσα κατασκεύαζαν και λειτουργούσαν σειρά ιδρυμάτων με πλήρεις κοινωνικές παροχές υπέρ των απόρων και αδυνάτων.

Και ταυτόχρονα στα κοινωνικά κέντρα που αντιστέκονται και με δράσεις αλληλεγγύης, με προτάσεις, με αγώνες, με κινητοποιήσεις, με διεκδικήσεις και σθεναρή αντίσταση ανασυντάσσονται, συνεργάζονται, ομαδοποιούνται και αυτό-οργανώνονται για να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται, παρεισφρέουν καλοθελητές, παρερμηνείες και τηλε-τύποι με αγουροξυπνημένες συνειδήσεις.
Κάποιοι παραπληροφορούν, βοηθούν μόνο στα λόγια, απέχουν, τραγουδούν πολλά τραγούδια έξω απ’το χορό ή και σαμποτάρουν κάθε κινηματική καλλιέργεια τούτη την κρίσιμη για όλους ώρα.

Το αλαλούμ που σας περιγράφω και που κάποιοι το προκαλούν, άλλοι το εκμεταλλεύονται και άλλους τους πειράζει, νιώθω να με πονοκεφαλιάζει και στην Αυτοδιοίκηση και μόνο μέσα απ’τη δική μας συζήτηση και κινητοποίηση θα βρεθεί παυσίπονο.
Την ίδια στιγμή που καλούμαστε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες διαβίωσης δεκάδων οικογενειών ο αριθμός των οποίων αυξάνεται μέρα με τη μέρα, να αναδείξουμε έστω και τώρα διαδικασίες αξιολόγησης και αξιοκρατίας για να κρατηθούμε μισό βήμα πριν το γκρεμό, τώρα που το σύστημα υγείας καταρρέει κι όμως πρέπει ο κάθε Δήμος να συνεχίσει να μεριμνά για τους ανασφάλιστους κατοίκους του και να πολλαπλασιάσει τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής για το καλό των παιδιών μας, σήμερα που βιώνουν στο πετσί τους όλο και περισσότεροι αυτό που κάποιοι φωνάζαμε τόσα χρόνια ότι «η ανεργία είναι κοινωνική αναπηρία» και τα φαινόμενα ενδοσχολικής και ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται υπερψηφίζοντας στην κοινωνική Βουλή το νόμο της ζούγκλας, κάποιοι σκέφτονται κρυφά. Σήμερα που ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά και η κοινωνία ψυχορραγεί, κάποιοι χαίρονται στην αναμπουμπούλα κάνοντας υποδείξεις. Δε χρειαζόμαστε εκ του ασφαλούς αλγόριθμους και οδηγίες γιατί η κοινωνία μας καλεί στην πράξη. Δε μας κάνουν οι ναύτες που στα καράβια των καλών καπετάνιων τώρα στην κοινωνική φουρτούνα κάνουν σκοπίμως ανταρσία. Δε θέλω υποδείξεις για το πώς να χορεύω στις μουσικές ξένων μαέστρων. Συνυπογραφή θέλω. Και συνευθύνη. Γιατί σε τούτες τις δύσκολες ώρες απ’τη φωτιά λίγοι δεχόμαστε να καπνιστούμε αρκεί να βγει απ’τη στάχτη λίπασμα και απ’το κάρβουνο λάμψη.

Αν βάλουμε όλοι το κεφάλι μας στον τορβά, δε θα προλάβει κάποιου άλλου το «Εγώ» να μας προκαλέσει πολιτική ασφυξία, γιατί θα έχουμε αναδείξει το «Εμείς» και απ’τη μαραμένη σήμερα πολιτική θα πεταχτεί επιτέλους ο βλαστός της κοινωνίας. Αυτή είναι η Κοινωνική Πολιτική. Δε διδάσκεται, αναδεικνύεται μόνο απ’τα καθαρά μυαλά, τα ροζιασμένα χέρια, το ιδρωμένο μέτωπο, τις βαθιές ανάσες, τις φλογισμένες ψυχές και τις ποτισμένες με βιώματα και ψυχή ιδέες.
Χιλιάδες συνάνθρωποι μας πριν το ύστατο «Χαίρε» καρφιτσώνουν στο πέτο της χώρας μας αυστηρό προσκλητήριο. Και όλοι θα κριθούμε σύντομα από τις
παρουσίες μας.

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

"ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ".

Στη δύσκολη εποχή που οι πάντες κρίνουν τη χώρα μας για όλα και μας χρεώνουν ακόμη και όσα εκ φύσεως δε χρεώνονται, ξεκινώ μια νέα στήλη σ'αυτό το blog προβάλλοντας καλά παραδείγματα Ελληνίδων και Ελλήνων που διακρίνονται ανά τον κόσμο και η επιτυχία τους μας δίνει ελπίδα και προοπτική στο συνειρμό του οράματος της Ελλάδας με την Ανάσταση!"

FACEBOOK ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

«Eclipsis»: εφαρμογή για το Facebook από Έλληνες φοιτητές
Από το περιοδικό «Αυτονομία (πρώην Αναπηρία τώρα)», τεύχος 84, Ιανουάριος
- Φεβρουάριος 2012.
Το πρόγραμμα eclipsis είναι μια πρωτοποριακή φόρμουλα που στηρίζεται σε
φωνητικές εντολές και βοηθάει τους χρήστες με προβλήματα όρασης να
περιηγηθούν στο Facebook. Η δημιουργία αυτής της εφαρμογής διήρκησε
περίπου ένα χρόνο και άρχισε από μια ιδέα που είχε ο Αλέξης Τζανετόπουλος,
σε συνεργασία με τον συμφοιτητή του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Φίλιππο
Πρωτογερίδη. Οι δυο τους μάλιστα διακρίθηκαν στον διαγωνισμό της Microsoft
Imagine Cup 2011, στην κατηγορία Ανάπτυξη εφαρμογών για υπολογιστή.
     
Σε αντίθεση με τους screen readers, το eclipsis είναι το πρώτο τεχνολογικό
βοήθημα για την περιήγηση στο Facebook, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον
χρήστη μέσω φωνητικών εντολών και συντομεύσεις πληκτρολογίου να περιηγηθεί
στην ιστοσελίδα πιο εύκολα και χωρίς να σπαταλάει χρόνο πληκτρολογώντας
αλλεπάλληλες φορές τα βελάκια για να φτάσει στο τέλος της σελίδας: τα
δεδομένα μετατρέπονται πλέον σε ήχο και έτσι ο χρήστης δεν μπερδεύεται.
«Ο χρήστης αντί να μπαίνει στο Facebook, μπαίνει σε ένα site δικό μας,
εγγράφεται και αρχίζει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Θα κάνουμε το ίδιο
και για το wikipedia, το youtube και γενικά στα site που έχουν μεγάλη
απήχηση», αναφέρουν οι δύο φοιτητές.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από
χρήστες που δεν έχουν προβλήματα όρασης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον
οποιονδήποτε να εκτελεί εργασίες στον υπολογιστή του με φωνητικές εντολές.
Και οι δύο συμμετέχουν στο Student Partner της Microsoft και παρακολουθούν
σεμινάρια της Microsoft στον προγραμματισμό για φοιτητές πληροφορικής. Με
δική τους πρωτοβουλία θα δημιουργηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ενώ σήμερα ετοιμάζουν ένα νέο
πρότζεκτ με το οποίο θα δηλώσουν ξανά συμμετοχή στο Imagine Cup 2012, μια
νέα εξελιγμένη φόρμουλα, που έρχεται να προσθέσει τον «διάλογο» ανάμεσα
στον υπολογιστή και στον χρήστη.
Περισσότερες πληροφορίες: www.project-eclipsis.com

Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

"ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ ΤΡΕΛΕΣ"-ΤΑΡΑΜΟΚΕΦΤΕΔΕΣ

"ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ ΤΡΕΛΕΣ"
Αυγά-μάτια..και όχι μόνο..!

Αισθήσεις 5, 6 για τους φίλους μας με ιδιαίτερες ικανότητες! Και επειδή δεν είμαι γιατρός να μιλήσω για τις άλλες αλλά μαγείρισσα,
θα προσπαθήσω να ομορφύνω την απόλαυση της γεύσης με ιδέες και συνταγές.
Είμαι η Βίβιαν Τσαραμύρση,πολύ καλή φίλη του Βαγγέλη και
επαγγγελματίας Chef.Εδώ θα βρείτε συνταγές κάθε εβδομάδα
για διάφορες περιστάσεις,από το sandwich που τρώτε για 10τιανό
μέχρι το μεγάλο σας γιορτινό τραπέζι.Δοκιμάστε τις
και πείτε μου!
Σχόλια πάντα επιτρέπονται και επιζητούνται!
 
 
Ταραμοκεφτέδες
Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή φίλοι μου! Θα μιλήσουμε για τον ταραμά. Ο ταραμάς είναι τα αυγά κυρίως του κυπρίνου αλλά κ άλλων ψαριών. Καταναλώνετε κυρίως στην Τουρκία και στην Ελλάδα σε περίοδο νηστείας. Είναι άσπρος και ροζ με την προσθήκη τεχνικών χρωστικών ουσιών. Συνήθως τον καταναλώνουμε είτε φτιάχνοντας μια ταραμοσαλάτα είτε ταραμοκεφτέδες για τους οποίους πραγματικά τρελαίνομαι! Ξεκινάμε λοιπόν! Σε λιγότερο από 20 λεπτά θα έχουμε έτοιμους νόστιμους νηστίσιμους ταραμοκεφτέδες!
Υλικά
150γρ ταραμάς
1 κρεμμυδάκι φρέσκο
200γρ περίπου αλεύρι
150γρ νερό
1 ματσάκι μαϊντανό
1 ματσάκι άνηθο
Ρίγανη
Πιπεράκι
Ελαιόλαδο
Ηλιέλαιο
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ βάζουμε τον ταραμά και το νερό και ανακατεύουμε καλά. Ψιλοκόβουμε τα μισά φύλλα από το ματσάκι του μαϊντανού και του άνηθου. Όπως επίσης και ψιλοκόβουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Αφού τα προσθέσουμε και αυτά στο μπολ ρίχνουμε πιπεράκι και ρίγανη και 1κουταλία της σούπας ελαιόλαδο. Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι λίγο λίγο και ζυμώνουμε ταυτόχρονα ώστε να γίνει ένας χυλός παχύρρευστος.
Σε ένα τηγάνι βάζουμε ηλιέλαιο και μόλις κάψει χαμηλώνουμε τη φωτιά ρίχνουμε μία μία κουταλιά το χυλό. Μόλις ροδίσουν είναι έτοιμα!
Καλή όρεξη!